Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może wezwać wykonawcy do przedstawienia innego dokumentu jeżeli stwierdzi, że złożony w ofercie przetargowej dokument zawiera nieprawdziwe informacje.

Złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu przez umożliwienie wykonawcy przedstawienia w jego miejsce innego dokumentu, który potwierdziłyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych uzupełnieniu podlega dokument niezłożony lub dokument wadliwy. Natomiast dokument zawierający nieprawdziwe dane nie ma charakteru określonego we wskazanym przepisie (patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06 sierpnia 2010 r. sygn. akt: KIO 1578/10).

Zapamiętaj !

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że złożony w ofercie dokument zawiera nieprawdziwe dane, co miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania stanowi wyjątek od generalnego obowiązku wzywania do uzupełnienia wynikającego z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie można zastąpić nieprawdziwej informacji prawdziwą. W odniesieniu do dokumentu zawierającego informację nieprawdziwą nie można uznać, iż ma się do czynienia z błędem, o którym mowa w art. 26 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy, który można sanować - takie stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 października 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1223/09. W konsekwencji, działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany wykluczyć z udziału w postępowaniu wykonawcę, w stosunku do którego stwierdzi fakt podania nieprawdziwych informacji. Należy zaznaczyć, że za nieprawdziwą informację uznaje się taką, która przedstawia odmienny stan od istniejącego w rzeczywistości. Przyczyny przedstawienia nieprawdziwej informacji pozostają bez znaczenia dla podjęcia decyzji o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759

 • W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W przypadku, gdy zamawiający zasadnie przypuszcza, że oświadczenia złożone przez wykonawcę są nieprawdziwe, powinien przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 • Kiedy można zatrzymać wadium?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. Obowiązek zatrzymania wadium nie zachodzi, jeżeli wykonawca udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd *
  Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem.
 • Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Obowiązek zapłaty zwiększonego wynagrodzenia przez zamawiającego na skutek zmiany stawek VAT może wynikać jedynie ze stosownego zapisu umowy, w którym zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT.