Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy zamawiający zasadnie przypuszcza, że oświadczenia złożone przez wykonawcę są nieprawdziwe, powinien przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Pytanie

W przetargu wykonawca złożył oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta tego wykonawcy może zostać uznana za najkorzystniejszą (kryterium oceny - cena). Jednak w mojej ocenie oświadczenia te były nieprawdziwe. Czy mogę zakwestionować tę ofertę i kiedy?

Odpowiedź

W przypadku, gdy zamawiający zasadnie może przypuszczać, że oświadczenia złożone przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego są nieprawdziwe, powinien przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Jeżeli treść uzyskanych wyjaśnień nie będzie dla zamawiającego przekonująca, to wówczas należy rozważyć możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Decyzję o wykluczeniu należy szczegółowo uzasadnić, pamiętając o tym, że nawet w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności wykluczenia go z postępowania (art. 180 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).

Podstawa prawna: art. 87 ust. 1, art. 180 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl