Partnerzy serwisu:
W celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia wykonawcy, zamawiający może w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zawrzeć opis sposobu dokonywania jego oceny.

Pytanie

Muszę przeprowadzić przetarg na dobór personelu do realizacji projektu UE. Zamówienie dotyczy zatrudnienia osoby do pełnienia funkcji administracyjno-biurowych, informatycznych, zastępcy kierownika projektu. Czy mogę wymagać przedstawienia przez wykonawcę stażu pracy takiej osoby na danym stanowisku? W jaki sposób ustalić warunek doświadczenia osoby, aby nie narazić się na zarzut nadmiernych wymogów? Za jaki okres wymagać doświadczenia osoby?

Odpowiedź

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu zweryfikowania tego warunku zamawiający może w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zawrzeć opis sposobu dokonywania jego oceny (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wyjaśnienie

W przedmiotowej sprawie zasadne będzie dokonanie opisu poprzez wskazanie, iż zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami, które posiadają minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach analogicznych do objętych zamówieniem. Ponadto zamawiający może postawić warunek dotyczący wykształcenia zatrudnianej osoby. W celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku zamawiający wymagać będzie od wykonawców przedłożenia dokumentu w postaci wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl