Partnerzy serwisu:
Instytucja wykluczenia wykonawcy to swoista sankcja nakładana na tych wykonawców, którzy nie spełnili postawionych (skonkretyzowanych) warunków lub nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków.

Pytanie

Proszę o odpowiedź w zakresie określenia warunku udziału w postępowaniu: chcę napisać, że warunkiem jest dokonanie wizji lokalnej terenu, zamawiajacy ma złożyć oświadczenie o dokonaniu takiej wizji. Czy na tej podstwie, w przypadku gdy wykonawca nie dokana wizji lokalnej, jest dopuszczalne wykluczenie wykonawcy z postepowania?

Odpowiedź

W opisanej w pytaniu sytuacji nie zaistniała przesłanka powodująca wykluczenie wykonawcy z postępowania. Instytucja wykluczenia wykonawcy to swoista sankcja nakładana na tych wykonawców, którzy nie spełnili postawionych (skonkretyzowanych) warunków lub nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków. Oświadczenie o spełnianiu warunków to dokument obligatoryjny, jego złożenie jest wymagane w każdym postępowaniu, a obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. 44 ustawy Pzp.

Z kolei konkretyzację warunków znajdziemy w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nim warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Akt wykonawczy do ustawy w postaci rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, precyzuje, w jakim celu i jakich dokumentów zamawiający może żądać w postępowaniu. Paragraf 1 przedmiotowego rozporządzenia zawiera wyliczenie zamknięte dotyczące dokumentów, jakich można żądać na potwierdzenie warunków od wykonawcy.

Wizja lokalna nie może być warunkiem udziału w postępowaniu

Ponadto ustawodawca wprowadzając instytucję wykluczania wykonawcy z postępowania, wskazał, w jakich sytuacjach ma mieć ona zastosowanie. Okoliczności, w których dany wykonawca podlega wykluczeniu, zostały uregulowane w ustawie, w szczególności w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wymóg postawiony w siwz polegający na zobowiązaniu potencjalnych wykonawców do dokonania wizji lokalnej nie jest de facto warunkiem udziału w postępowaniu zgodnym z ustawą Pzp. Analogicznie wspomniane w pytaniu oświadczenie wystawiane przez zamawiającego nie znajduje się w katalogu dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Postawienie takiego obowiązku po stronie wykonawców konkretnym zapisem w siwz może zostać zakwalifikowane jako działanie naruszające zasady dotyczące zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wyrażone w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Co do zasady zamawiający nie może stawiać w sytuacji uprzywilejowanej wykonawców z danego terenu, np. takich, którzy mają siedziby blisko miejsca, w którym ma być wykonana wizja lokalna. Postępowanie musi być dostępne na równych zasadach dla każdego potencjalnego wykonawcy, który w związku z zakresem prowadzonej działalności może być choćby tylko potencjalnie zainteresowany udziałem w nim.

Podstawa prawna: art. 7, art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl