Partnerzy serwisu:
Dla znaczenia złożenia bądź niezłożenia kosztorysu ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy.

Pytanie

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym w punkcie - "Opis przedmiotu zamówienia" - dokonaliśmy zapisu: "Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, tabelą wartości elementów scalonych w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej w formacie ATH. W złożonej ofercie przez wykonawcę brak jest kosztorysu w wersji elektronicznej. Czy muszę odrzucić ofertę, czy przyjąć?

Odpowiedź

W opisanej sytuacji nie ma podstaw do odrzucenia oferty. Ofertę możesz odrzucić tylko w konkretnych przypadkach. Aby zamawiający mógł skutecznie i w sposób uprawniony odrzucić ofertę, muszą zaistnieć ustawowe przesłanki do jej odrzucenia. Przesłanki te określa art. 89 ust. 1 ustawy Pzp i są one następujące:

- oferta jest niezgodna z ustawą;

- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- składający ofertę wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W żadnej z powyższych przesłanek nie sposób doszukać się skutku odrzucenia oferty w sytuacji, gdy wykonawca nie dołączył do oferty kosztorysu w wersji elektronicznej, ale dołączył w wersji papierowej. Działanie takie nie powinno zostać zakwalifikowane jako działanie wykonawcy niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tej sytuacji nie chodzi o treść dokumentu, tylko o jego formę. Ponadto pamiętać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i to ona ma decydujące znaczenie w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Możesz odrzucić, gdy treść kosztorysu jest niezgodna z siwz

Dla znaczenia złożenia bądź niezłożenia kosztorysu ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy. Jeżeli ryczałtowy, to zapisy kosztorysu ofertowego nie mają znaczenia, a ewentualne błędy w nim nie oznaczają, że oferta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zaś wynagrodzenie jest kosztorysowe, to kosztorys stanowi ofertę i treścią musi zgadzać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - i dopiero takie braki w treści kosztorysu, powodujące jego niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia zachodzi w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego. Niezłożenie kosztorysu w wersji elektronicznej w sytuacji załączenia pisemnego kosztorysu nie może prowadzić do odrzucenia oferty. Okoliczność taka nie została przez ustawodawcę stypizowana, jako dająca podstawy do odrzucenia oferty. Przy założeniu, że treść oferty odpowiada specyfikacji, brak wersji elektronicznej kosztorysu nie wpływa na brak ważności załączonej papierowej wersji kosztorysu.

Podstawa prawna: art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl

 • Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę.
 • Zasady udzielania zamówień uzupełniających

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia kilku istotnych okoliczności.
 • Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Niezgodność formy oferty z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stanowi podstaw do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska *
  Instytucja wykluczenia wykonawcy to swoista sankcja nakładana na tych wykonawców, którzy nie spełnili postawionych (skonkretyzowanych) warunków lub nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków.