Partnerzy serwisu:
W przypadku wykrycia błędu, zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty.

Pytanie

Bardzo proszę o ocenę następującej sytuacji. Jesteśmy na etapie oceniania ofert. Wymagaliśmy, żeby w załącznikach asortymentowych, oferenci wpisali producenta przy każdej pozycji. W jednej z ofert wpisano w niektórych pozycjach: BRAUN zamiast B. BRAUN. Czy zaistniałą sytuację możemy potraktować jako oczywistą pomyłkę pisarską?

Odpowiedź

W opisanej przez Ciebie sytuacji w powinieneś zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, tj. w zakresie dotyczącym nazwy producenta oferowanych asortymentów. W mojej ocenie nie ma bowiem pewności, że oznaczenie producenta jest oczywistą omyłką pisarską, a nie zamierzonym działaniem wykonawcy. Jeżeli złożone wyjaśnienia potwierdzą nazwę producenta, wówczas będzie to wystarczające i nie będzie powodowało konieczności dokonania poprawek omyłek w ofercie. Sugeruję ponadto, abyś w Twoim przypadku dopilnował, by otrzymać od wykonawcy wyjaśnienia w formie pisemnej, będą one bowiem również stanowiły oświadczenie wykonawcy.

 • Po poprawieniu omyłki rachunkowej oferta spadła na 2 pozycję - kto wygra przetarg?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Poprawienie omyłki jest obowiązkiem zamawiającego. W przypadku dokonania w ofercie poprawy oczywistej omyłki rachunkowej zamawiający jest zobowiązany również uwzględnić jej konsekwencje rachunkowe.
 • Nieczytelny podpis wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Czy w przypadku nieczytelnego podpisu należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów czy do złożenia wyjaśnień?
 • W jaki sposób wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka *
  Wykonawca może zmienić swoją ofertę na dwa sposoby, natomiast jeśli wykonawca wniesie o zwrot złożonej oferty - zamawiający powinien mu ją zwrócić.
 • Oczywista omyłka rachunkowa - jak ją poprawić?

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka*
  Prowadząc postępowanie, zamawiający zobowiązany jest sprawdzić ofertę nie tylko pod kątem zgodności z siwz czy wymagań związanych z przedmiotem zamówienia, ale także zweryfikować oferty pod kątem różnego rodzaju omyłek, w tym oczywistych omyłek rachunkowych.