Partnerzy serwisu:
Prowadząc postępowanie, zamawiający zobowiązany jest sprawdzić ofertę nie tylko pod kątem zgodności z siwz czy wymagań związanych z przedmiotem zamówienia, ale także zweryfikować oferty pod kątem różnego rodzaju omyłek, w tym oczywistych omyłek rachunkowych.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zamawiający w załączonym do siwz wzorze oferty przedstawił zapis: oferuję wykonanie zamówienia za łączną kwotę wynikającą z załączonej kalkulacji cenowej: ...... zł netto + .......... % VAT = ......... zł brutto. Odpowiadając na ogłoszenie w przedmiotowym zamówieniu, wykonawca przedstawił cenę w następujący sposób: 61,50 zł netto + 23% VAT = 50 zł brutto. Jednocześnie informuję, że w kalkulacji cenowej widnieje kwota 61,50 zł netto. Co powinien zrobić zamawiający w takiej sytuacji? Czy potraktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową i poprawić na 61,50 zł netto + 23% VAT = 75,65 zł brutto? Jeśli tak, to czy zamawiający powinien powiadomić wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający powinien potraktować takie przedstawienie ceny jako oczywistą omyłkę rachunkową i dokonać stosownych poprawek. O poprawce zawiadamiasz niezwłocznie wykonawcę, u którego jej dokonałeś. Prowadząc postępowanie, obowiązany jesteś sprawdzić ofertę nie tylko pod kątem zgodności z siwz w zakresie przedłożonych dokumentów czy wymagań związanych z przedmiotem zamówienia, ale także zweryfikować oferty pod kątem różnego rodzaju omyłek, w tym oczywistych omyłek rachunkowych. Skoro w trakcie badania oferty możesz stwierdzić, iż cena 61,50 zł jest ceną netto, wówczas potraktowanie tej omyłki jako oczywistej jest bezsporne. Z obliczeń matematycznych i rachunkowych wynika, że cena brutto jest wynikiem ceny netto powiększonej o obowiązujący w dniu składania ofert VAT. Tak więc, ofertę popraw w następujący sposób: 61,50 zł netto + 23% VAT (przyjmując, iż jest to prawidłowa stawka) = 75,65 zł brutto.

Poprawkę zaznacz w ofercie i powiadom o niej wykonawcę

Dokonując stosownych obliczeń, pamiętaj, iż zgodnie z ustawą Pzp przejmujesz konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Pamiętaj także, że obliczenia te winny się znaleźć w ofercie (zaznaczone wyraźnie kolorem z podpisem osoby dokonującej takiej poprawki) oraz że dodatkowo musisz powiadomić o tej czynności wykonawcę. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, o poprawkach dokonanych w ofercie powiadamiasz niezwłocznie tylko tego wykonawcę, w którego ofercie dokonałeś poprawek.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, posiadającą wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, w tym także przy projektach finansowanych ze środków UE. Trener, publicystką i doradcą z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp.

www.portalzp.pl