Partnerzy serwisu:
Zatrudnienie brokera ubezpieczeniowego, który w imieniu zamawiającego przeprowadzi procedurę wyboru ubezpieczyciela nie wymaga procedur określonych w ustawie Pzp bez względu na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Powyższe wynika z faktu, iż brokerzy utrzymują się, co do zasady, z prowizji płaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zatem zamawiający zobowiązany do udzielania zamówień publicznych w oparciu o procedury określone w ustawie Prawo zamówień publicznych nie musi dokonywać wyboru brokera wg przepisów tej ustawy.

Broker ubezpieczeniowy działając w imieniu zamawiającego powinien opracować opis przedmiotu zamówienia (zakres ochrony ubezpieczeniowej zamawiającego) oraz wzór umowy ubezpieczeniowej jaka zostanie zawarta pomiędzy wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego towarzystwem ubezpieczeniowym a zamawiającym. Zlecając brokerowi opisanie przedmiotu zamówienia zamawiający powinien zawrzeć zobowiązanie, aby opis był zgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności art. 29 ust. 1 tej ustawy. Ponadto broker ubezpieczeniowy powinien zostać zobowiązany przez zamawiającego do opracowania warunków ubezpieczenia tak aby nie ograniczały konkurencji i mogły zostać spełnione co najmniej przez kilka towarzystw ubezpieczeniowych.

Jaki tryb wybrać?

Jak wyżej wspomniano wybór brokera ubezpieczeniowego nie wymaga, co do zasady, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek jego przeprowadzenia dotyczy jednak wyboru ubezpieczyciela. Ze względu na przedmiot zamówienia najwłaściwszym do zastosowania wydaje się jeden z trybów podstawowych.

W przypadku gdy zamawiający współpracuje z brokerem nie ma, co do zasady, powodu prowadzenia postępowania w trybach negocjacyjnych (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), gdyż broker posiadając wiedzę na temat systemu ubezpieczeń powinien znać możliwości rynku i być w stanie opisać przedmiot zamówienia bez potrzeby prowadzenia negocjacji.

Okres współpracy z brokerem

Od decyzji zamawiającego zależy czy broker będzie realizował swoje usługi jedynie na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wybór ubezpieczyciela, czy też będzie współpracował z zamawiającym również w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej polisy. Decydując się na dłuższy okres współpracy broker ubezpieczeniowy może świadczyć, na zlecenie zamawiającego, między innymi usługi związane z:

- analizą ryzyka ubezpieczeniowego,

- wskazaniem katalogu ryzyk, które należy ubezpieczyć obligatoryjnie, a które fakultatywnie,

- zebraniem i analizą ofert towarzystw ubezpieczeniowych oferujących wymagane ubezpieczenia,

- analizą ogólnych warunków ubezpieczeń towarzystw biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- sprawdzeniem poprawności wystawionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe polis,

- administrowaniem w imieniu ubezpieczonego zawartymi uprzednio polisami poprzez np. konieczne do ubezpieczenia, aneksy, uaktualnienia ryzyk i sum ubezpieczenia,

- zgłaszaniem szkód i udział przy oględzinach przez likwidatora ze strony ubezpieczyciela,

- monitoringiem terminowości wypłat odszkodowań.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003 r. Nr 124, poz. 1154 ze zm.); ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm),

 • W jaki sposób wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka *
  Wykonawca może zmienić swoją ofertę na dwa sposoby, natomiast jeśli wykonawca wniesie o zwrot złożonej oferty - zamawiający powinien mu ją zwrócić.
 • Oczywista omyłka rachunkowa - jak ją poprawić?

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka*
  Prowadząc postępowanie, zamawiający zobowiązany jest sprawdzić ofertę nie tylko pod kątem zgodności z siwz czy wymagań związanych z przedmiotem zamówienia, ale także zweryfikować oferty pod kątem różnego rodzaju omyłek, w tym oczywistych omyłek rachunkowych.
 • Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
  Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników.