Partnerzy serwisu:
Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników.

Pytanie

Jak prawidłowo należy oszacować wartość ubezpieczenia grupowego pracowników w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?

Odpowiedź

Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników.

Wyjaśnienie

W celu oszacowania wartości zamówienia powinieneś ustalić liczbę pracowników zainteresowanych przystąpieniem do programu pracowniczego ubezpieczenia grupowego oraz średnią wysokość składki, ustaloną na przykład na podstawie rozeznania rynku. Pamiętaj, że prowadząc postępowanie, powinieneś wskazać jednakową wysokość świadczeń, nawet w różnych wariantach, dla jakich wykonawcy zaoferują wysokość składki. Wówczas złożone oferty będą porównywalne.

Orzeczenie ETS z 15 lipca 2010 r. w sprawie C-271/08 wskazuje, że: "() 86. W tym względzie należy jednak zauważyć, że w odniesieniu do zamówień dotyczących usług ubezpieczeniowych w rozumieniu kategorii 6 lit. a) załącznika I A do dyrektywy 92/50 lub załącznika II A do dyrektywy 2004/18 zarówno art. 7 ust. 4 tiret pierwsze dyrektywy 92/50, jak i art. 9 ust. 8 lit. a) ppkt i) dyrektywy 2004/18 wymieniają "należną składkę" jako podstawowy element sposobu obliczania szacunkowej wartości danego zmówienia.

87. W odniesieniu do usług dotyczących pracowniczych programów emerytalnych "szacunkowa wartość zamówienia" w rozumieniu przepisów, o których mowa w poprzednim punkcie niniejszego wyroku, odpowiada w rezultacie - tak jak słusznie uznała Komisja - szacunkowej wartości składek, w niniejszym przypadku składek potrącanych z wynagrodzenia zainteresowanych pracowników z tytułu przekształcania wynagrodzenia w ramach danego organu lub przedsiębiorstwa komunalnego, i przeznaczonych na finansowanie ostatecznych świadczeń z pracowniczych programów emerytalnych. Wspomniane składki stanowią bowiem w niniejszym przypadku zasadnicze świadczenie wzajemne za usługi świadczone przez instytucję lub przedsiębiorstwo, będące usługodawcami, na rzecz pracodawcy komunalnego w ramach realizacji tych świadczeń ostatecznych".

Podstawa prawna: art. 32, art. 34 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl