Partnerzy serwisu:
Czy wykonawca wskazujący, że część zamówienia powierzy podwykonawcom jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie podwykonawcy do udostępnienia zasobów?

Pytanie

W siwz wymagałem, by wykonawca przedstawił m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnił wymogi określone w art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Wykonawca w złożonym formularzu oferty wskazał, że część zamówienia wykona siłami własnymi, a pozostałą część powierzy podwykonawcom. Wykonawca nie dołączył pisemnego zobowiązania podmiotu-podwykonawcy, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Czy w takim przypadku wykonawca powinien załączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego - podwykonawcy, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp? Jeżeli wykonawca miał obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie podwykonawcy, a nie załączył, czy mogę wezwać go do uzupełnienia pisemnego zobowiązania, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Odpowiedź

Nie możesz żądać od wykonawcy przedstawienia dowodu potwierdzającego udostępnienie mu przez inny podmiot określonych zasobów, jeżeli wykonawca nie powołuje się na te zasoby przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, stanowi dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zatem stosuje się do niego przepisy odnoszące się do uzupełniania dokumentów / oświadczeń.

Wyjaśnienie

Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma prawo polegać na następujących zasobach innych podmiotów:

- wiedzy i doświadczeniu;

- potencjale technicznym;

- osobach zdolnych do wykonania zamówienia;

- zdolnościach finansowych.

Zwróć uwagę, że powyższe uprawnienie wykonawcy dotyczy tylko niektórych warunków udziału w postępowaniu spośród określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca polski nie dopuścił możliwości polegania przez wykonawcę, przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasobach podmiotów trzecich w zakresie warunku znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej (np. posiadanie ubezpieczenia OC, odpowiedniej płynności finansowej czy przychodu) oraz warunku posiadania określonych uprawnień.

Korzystanie z zasobów innego podmiotu

Jeżeli wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu w celu wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, musi udowodnić Ci, iż będzie dysponował tymi zasobami na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy Pzp i nie musisz wprowadzać do siwz stosownego żądania. Wystarczającym dowodem na spełnienie powyższego warunku jest m.in. przedstawienie przez wykonawcę pisemnego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców

Pamiętaj jednak, że wykonawca samodzielnie może spełniać warunki udziału w postępowaniu, nawet jeżeli podczas realizacji zamówienia będzie korzystał z pomocy podmiotów trzecich (podwykonawców). Wówczas nie możesz żądać, aby taki wykonawca przedstawił Ci "pisemne zobowiązanie" ani tym bardziej dokumenty podmiotowe odnoszące się do jego podwykonawców, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Ponadto wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu powoływać się na określone zasoby podmiotu trzeciego (finansowe, kadrowe, techniczne), ale nie ma obowiązku zaangażować do realizacji zamówienia podmiot, który udostępnił mu te zasoby. Dlatego sam fakt wskazania przez wykonawcę w ofercie, że określony zakres zamierza powierzyć podwykonawcom, nie oznacza, że będzie on wykorzystywał ich zasoby do wykazania spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu.

W opisanym przez Ciebie przypadku w pierwszej kolejności ustal, czy Twój wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Jeżeli na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów nie jesteś w stanie tego ustalić, wezwij wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

Jeżeli ustalisz, że wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału polega na zasobach podmiotów trzecich, wówczas zobowiązany jest udowodnić Ci, że takimi zasobami dysponuje. W odwrotnej sytuacji (jeżeli nie polega na potencjale innego podmiotu) nie możesz wymagać dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Czy pisemne zobowiązanie z art. 26 ust. 2b podlega uzupełnieniu?

Dokumenty składane przez wykonawcę (w tym pisemne zobowiązanie) w celu udowodnienia, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo gdy złożone przez niego przedmiotowe dokumenty lub oświadczenia zawierają błędy, do ich złożenia w wyznaczonym przez Ciebie terminie.

Zatem jeżeli wykonawca zobligowany był, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do przedstawienia stosownego dokumentu i nie spełnił tego obowiązku, wówczas Ty, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musisz wezwać go do jego złożenia.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

 • Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska, radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych
  Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.
 • Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

  Przetargi krok po kroku
  Bernadetta Tarnowska *
  Przepisy prawa budowlanego, do których odsyła ustawa Pzp, stanowią, iż roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami, urządzeniami, a także obiekt małej architektury.
 • Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
  Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników.
 • Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska, prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej
  Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczenia komputerowego jest w rozumieniu ustawy Pzp dostawą czy robotą budowlaną?