Partnerzy serwisu:
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczenia komputerowego jest w rozumieniu ustawy Pzp dostawą czy robotą budowlaną?

Odpowiedź

Prowadząc postępowanie na dostawę klimatyzatorów wraz z ich montażem, powinieneś stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące dostaw.

Wyjaśnienie

Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera zarówno definicję roboty budowlanej, jak i dostawy. Robota budowlana to: wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Przepisy Prawa budowlanego, na które powołuje się ustawa Pzp, określają, że robotą budowlaną jest zarówno budowa (czyli wykonanie obiektu nowego budowlanego, jego odbudowa i nadbudowa), jak i przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Natomiast dostawa, zgodnie z ustawową definicją, to nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. W opisanym przez Ciebie przypadku należy odnieść się do zawartych w ustawie Pzp przepisów, dotyczących zamówień mieszanych - takich, które zawierają w sobie elementy:

- dostaw i robót budowlanych,

- dostaw i usług lub

- robót budowlanych i usług.

Zgodnie z nimi do wszelkich zamówień polegających na dostawie wraz z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczonej rzeczy należy stosować przepisy dotyczące dostaw.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

 • Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska, radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych
  Terminy na składanie odwołań różnią się w zależności od wybranej przez zamawiającego procedury. Wartość zamówienie ma natomiast wpływ na zakres czynności które mogą zostać objęte odwołaniem.
 • Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

  Przetargi krok po kroku
  Bernadetta Tarnowska *
  Przepisy prawa budowlanego, do których odsyła ustawa Pzp, stanowią, iż roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami, urządzeniami, a także obiekt małej architektury.
 • Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec, pracownik Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej
  Czy wykonawca wskazujący, że część zamówienia powierzy podwykonawcom jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie podwykonawcy do udostępnienia zasobów?
 • Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej
  Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną odprowadzone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracowników.