Partnerzy serwisu:
Zamawiający zobligowany jest do udostępniania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał siwz, lub którzy pobrali siwz ze strony internetowej, jeżeli była tam zamieszczona.

Pytanie

Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku i pozostawiliśmy ten wniosek bez rozpoznania. Czy mieliśmy obowiązek zamieszczenia treści tego wniosku bez rozpoznania (bez udzielenia odpowiedzi) na stronie internetowej, na której zamieszczono wcześniej siwz oraz przekazania treść wniosku wykonawcom? Ponadto czy zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wyłącznie wykonawcom, którym bezpośrednio przekazał siwz, czy również wszystkim wykonawcom, którzy pobrali siwz ze strony i składają wnioski o jej wyjaśnienie?

Odpowiedź

Zobowiązany jesteś przekazać wykonawcom, którym przekazałeś siwz, treść pytań wraz z wyjaśnieniami (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp). Użyte w tym przepisie sformułowanie "treść pytań wraz z wyjaśnieniami" wskazuje, że informujesz wykonawców wyłącznie o pytaniach, na które udzieliłeś odpowiedzi/wyjaśnień. Zatem jeżeli, w odpowiedzi na wniosek wykonawcy, nie dokonałeś wyjaśnienia treści siwz (np. z uwagi na jego złożenie po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert) nie jesteś zobowiązany do ujawniania treści tego pytania.

Wyjaśnienie

W odniesieniu do zakresu przekazywania/udostępniania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami ustawodawca obliguje Cię do:

- przekazania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazałeś siwz (czyli również wykonawcom, którzy pobrali siwz ze strony internetowej i powiadomili o tym fakcie zamawiającego),

- udostępnienia treści zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, jeżeli siwz była zamieszczona na tej stronie.

Ustawa Pzp w art. 38 ust. 1 i 2 wprawdzie nie wprowadza wprost konieczności przekazywania wszystkich treści zapytań wraz wyjaśnieniami każdemu wykonawcy, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści siwz. Niemniej jednak w tym zakresie należy urzeczywistnić jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych - zasadę równego traktowania wykonawców. Tym samym, w mojej ocenie, wszelkie wyjaśnienia należy przekazywać wszystkim uczestnikom postępowania na równych zasadach i z takim samym zakresem informacji.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1; art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm).

* Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej, doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

www.portalzp.pl