Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p. Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Pytanie

Chcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39-46 ustawy Pzp?

Odpowiedź

Do zamówień publicznych, których równowartość w złotych nie przekracza kwoty 14.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp. Zawarcie takiej umowy w efekcie procedury określonej w wewnętrznych regulacjach będącymi zbiorem wybranych przepisów ustawy Pzp należy oceniać w kontekście zgodności z ustawą o finansach publicznych, jeśli jesteś zobowiązany do jej stosowania.

Wyjaśnienie

Stosownie do treści art. 2 pkt 13 ustawy Pzp przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W art. 4 wskazane zostały rodzaje zamówień publicznych, co do których ustawa Pzp nie ma zastosowania. Jednym z takich przedmiotowych wyłączeń spod reżimu ustawy Pzp są zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (netto). Ustawodawca w w/w przepisie posłużył się sformułowaniem "ustawy nie stosuje się do", a nie "ustawy można nie stosować do" co przesądza, że wyłącznie stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w odniesieniu do tych zamówień, następuje z mocy samej ustawy.

Zatem masz zupełną swobodę w określeniu procedury prowadzącej do zawarcia umowy w sprawie Twojego zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem, że jeżeli należysz do jednostek sektora finansów publicznych przy udzieleniu zamówień publicznych "do 14 000 euro netto", powinieneś się kierować jedynie zasadami dokonywania wydatków publicznych, określonymi w art. 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych tj. m.in. celowością i oszczędnością poniesionych wydatków. Brak jest natomiast przeszkód formalnoprawnych, by Twoje procedury dotyczące zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy Pzp, opierały się właśnie na wszystkich bądź wybranych przepisach zaczerpniętych z samej ustawy. Ewentualne zarzuty organów kontrolnych w tym zakresie należałoby, w mojej ocenie, uznać za bezpodstawne, gdyż normy zawarte w ustawie Pzp odnoszące się np. do zachowania jawności i konkurencyjności wyboru wykonawcy, w pełni urzeczywistniają zasadę oszczędności poniesionych wydatków.

Pamiętaj jednak, że pomimo "stosowania przez Ciebie ustawy Pzp" do zamówień wyłączonych z jej obowiązywania, wykonawca m.in. nie może korzystać ze środków ochrony prawnej w tej ustawie przewidzianej. Dodatkowo zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p. Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Tym samym przy udzielaniu zamówień do podanej wartości nie mają zastosowania żadne przepisy ustawy, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej, jakimi są protesty i odwołania. Należy przy tym stwierdzić, że okoliczność, iż Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia stosując instytucje Prawa zamówień publicznych, nie ma znaczenia prawnego, w szczególności nie uprawnia wykonawców do skutecznego wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu, do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 17 marca 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 260/09.

Ponadto dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości wykonawców co do wartości zamówienia, sugeruję w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz zamieścić wyraźną informację, że wartość Twojego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro. Brak tej informacji może spowodować, że wykonawcy złożą oferty z cenami powyżej tego progu.

Pamiętaj również, że zawarcie umowy możesz poprzedzić procedurą przetargową opisaną w Kodeksie cywilnym w art. 701- art. 705.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 12; art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 44 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.); art. 701-art. 705 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

* Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej, doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

www.portalzp.pl