Partnerzy serwisu:
Nie ma znaczenia na jakim terytorium realizowane były dostawy. Ważne jest, by ich zakres odpowiadał wymaganiom zamawiającego oraz aby należyta realizacja dostaw została potwierdzona stosownym dokumentem.

Pytanie

Czy w przetargu unijnym, będąc autoryzowanym przedstawicielem zagranicznego dystrybutora, możemy wykazać jego dostawy zrealizowane na terenie UE i czy będzie to wystarczające jako spełnienie warunku wykazania dostaw? Dostawy te nie były zrealizowane na terenie naszego kraj.

Odpowiedź

Jako przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego nie masz możliwości złożenia samodzielnie oferty przetargowej. Możesz natomiast, o ile posiadasz stosowne umocowanie, działać w tym przypadku jako pełnomocnik przedsiębiorcy. Wówczas oferta zostanie złożona przez przedsiębiorcę zagranicznego, który będzie mógł wykazać się dostawami zrealizowanymi poza terytorium naszego kraju.

W opisanym przez Ciebie przypadku należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czy jako autoryzowany przedstawiciel zagranicznego przedsiębiorcy możesz samodzielnie złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami, zawartymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczącymi przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce przedstawicielstwa takie, w przeciwieństwie do oddziałów mogą prowadzić jedynie bardzo wąski zakres działalności, który w zasadzie sprowadza się do promocji oraz reklamy przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo może wykonywać jedynie ograniczone czynności, które nie obejmują możliwości prowadzenia sprzedaży handlowej.

Kilka słów o przedstawicielstwie

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie może bowiem bezpośrednio zawierać w Polsce umów, dotyczących sprzedaży towarów i usług, ponieważ upoważniona jest do tego wyłącznie firma zagraniczna. Musisz również pamiętać, że przedsiębiorca zagraniczny odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń za wszystkie zobowiązania przedstawicielstwa. Z powyższego względu będąc jedynie przedstawicielem, a nie oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego nie jesteś upoważniony do złożenia oferty przetargowej w swoim imieniu. Jeżeli posiadasz stosowne pełnomocnictwa możesz jedynie złożyć taką ofertę w imieniu i na rzecz zagranicznego dystrybutora, którego przedstawicielstwo prowadzisz. Wówczas jednak będziesz działał wyłącznie jako pełnomocnik, a ewentualne zamówienie zostanie udzielone przedsiębiorcy zagranicznemu i z nim zostanie zawarta umowa. W powyższym przypadku wszystkie składane wraz z ofertą dokumenty będą dokumentami przedsiębiorcy zagranicznego. Również on będzie musiał potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, m.in. poprzez wykazanie się realizacją dostaw zgodnie z warunkiem postawionym przez Zamawiającego.

Kiedy zostaną spełnione warunki udziału w postępowaniu?

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne mają zagwarantować, że wybrany wykonawca zrealizuje zamówienie publiczne w sposób należyty i zgodny z oczekiwaniami zamawiającego. Z tego względu opis sposobu oceny warunków musi być ściśle związany z przedmiotem zamówienia. A zatem nie ma znaczenia na jakim terytorium realizowane były dostawy, ważne jest, by ich zakres odpowiadał wymaganiom zamawiającego oraz aby należyta realizacja dostaw została potwierdzona stosownym dokumentem. Dlatego przedsiębiorca zagraniczny składający ofertę w Polsce ma pełne prawo wykazać się realizacją dostaw poza terytorium naszego kraju.

Podstawa prawna: art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.); art. 93-95 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007, Nr 75, poz. 1095 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl

 • Referencje wykonawcy od zamawiającego?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Zamawiający zobowiązany jest stosować się do zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 • Warunki gwarancji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 • Jak sprawdzić, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia możesz żądać od wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 • Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do żądania od wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.