Partnerzy serwisu:
Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

W odróżnieniu od terminu realizacji zamówienia bądź sposobu oceny ofert, warunki gwarancji nie są obligatoryjnym elementem, jaki musi zostać określony przez zamawiającego. Wskazana w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowa zawartość siwz w sposób bezpośredni nie odnosi się do konieczności określenia warunków gwarancji wymaganych na rzeczy objęte przedmiotem zamówienia. Zatem brak określenia przez zamawiającego warunków gwarancji nie jest przeszkodą w rozpoczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego .

Ogólne warunki w zakresie dotyczącym gwarancji jakości określa ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 577 §1 KC jako obowiązki gwaranta (sprzedawcy), który wydał kupującemu (zamawiający) dokument gwarancji, co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (art. 577 § 2 KC).

Zatem za niewłaściwy należy uznać wymóg obligujący wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego do udzielenia gwarancji na okres krótszy niż wskazany w Kodeksie Cywilnym - należy dążyć do uzyskania dłuższego okresu gwarancji. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w jednym z trybów umożliwiających prowadzenie negocjacji (dialogu), można między innymi negocjować warunki udzielanej gwarancji. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien żądać przedstawienia w składanych ofertach warunków udzielenia gwarancji jakości na rzeczy objęte zamówieniem. Przedstawione warunki gwarancji muszą spełniać wymogi określone przez zamawiającego.

Prawo zamówień publicznych Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity

Określając dodatkowe warunki gwarancji można żądać np.:

- wydłużenia terminu obowiązywania gwarancji do okresu wskazanego w SIWZ,

- naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego, a gdy jest to niemożliwe przekazanie na czas naprawy sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt przekazany do naprawy gwarancyjnej,

- wymiany sprzętu na wolny od wad,

- czasu reakcji serwisu gwarancyjnego zgodnego z określonym przez zamawiającego w SIWZ,

- dokonywania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji sprzętu w okresie gwarancji,

- dostawy w okresie gwarancji materiałów eksploatacyjnych w ramach ceny realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy zamawiający wymaga zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż określony w Kodeksie Cywilnym lub, gdy termin udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny w trakcie publicznego otwarcia ofert należy obowiązkowo odczytać udzielony przez danego wykonawcę okres gwarancji.

Znajdź najlepszy przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju