Partnerzy serwisu:
Nie ma potrzeby łącznego szacowania zamówień na dostawę sprzętu różnego rodzaju oraz usług polegających na realizacji szkoleń w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to zamówienia odrębne. Decyzję, jaką procedurę zastosować, zawsze podejmuje się po dokonaniu oszacowania zamówienia.

Pytanie

Czy ogłaszając zamówienia na cykle szkoleń w ramach jednego 3-letniego projektu unijnego, gdzie część szkoleń jest niepriorytetowymi usługami, należy oszacować ich wartość razem ze sprzętem, który zaplanowaliśmy zakupić do realizacji tych szkoleń, tj. komputery, pojazdy, meble, sprzęt rtv i agd. Wartość szkoleń przekracza progi unijne, natomiast wartość sprzętu wynosi ok. 800 000 zł. Planujemy przeprowadzić zamówienia na szkolenia niepriorytetowe, jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i wymaganych dokumentów. Na szkolenia priorytetowe (szkolenia komputerowe) przeprowadzimy postępowania w pełnej procedurze, natomiast sprzęt chcemy zakupić po podziale go na poszczególne rodzajowo części stosownie do wynikłej wartości albo bez stosowania ustawy Pzp, czyli do 14.000 euro lub jeśli wartość przekracza 14.000 euro w postępowaniach krajowych. Czy jest to poprawne działanie?

Odpowiedź

Twoje plany udzielania zamówień w ramach opisywanego projektu są poprawne. Nie ma potrzeby łącznego szacowania zamówień na dostawę sprzętu różnego rodzaju oraz usług polegających na realizacji szkoleń w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to zamówienia odrębne. Decyzję, jaką procedurę zastosować, zawsze podejmuje się po dokonaniu oszacowania zamówienia.

Wyjaśnienie

Aby zdecydować, czy ma się do czynienia z jednym zamówieniem, czy też wieloma, warto przeprowadzić analizę spełniania następujących przesłanek:

- tożsamości przedmiotowej zamówienia (dostawy, roboty budowlane, usługi tego samego rodzaju oraz o tym samym przeznaczeniu),

- tożsamości podmiotowej zamówienia (możliwe jest zrealizowanie wszystkich zamówień przez jednego potencjalnego wykonawcę),

- tożsamości czasowej zamówienia (możliwe jest zrealizowanie wszystkich zamówień w jednym czasie).

Twoje zamówienia są różnego rodzaju, ponieważ dotyczą usług szkoleniowych różnego rodzaju i przeznaczenia oraz dostaw sprzętu zróżnicowanego rodzaju, niedostępnego u jednego wykonawcy. Opisane przez Ciebie zamówienia na dostawę komputerów, pojazdów, mebli, sprzętu rtv i agd są zamówieniami odrębnymi.

Jakich przepisów nie stosuje się do usług o charakterze niepriorytetowym?

Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących:

- terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,

- obowiązku żądania wadium,

- obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy,

- przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Słuszne jest również to, że nie łączysz innych zamówień z usługami niepriorytetowymi, aby nie narazić się na zarzut działania w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Pzp.

Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki

Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:

- naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;

- naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

- poniesieniem straty w mieniu publicznym;

- uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, 1a, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl