Partnerzy serwisu:
Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych.

W przeciwnym wypadku postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego obarczone jest istotną wadą, która może prowadzić do uznania zawartej umowy za nieważną.

Opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych i ograniczenie się przez zamawiającego wyłącznie do dopuszczenia składania ofert równoważnych bez dookreślenia zasad oceny tej równoważności nie wyczerpuje zasad udzielania zamówień publicznych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych powinien w miarę możliwości określić parametry których spełnianie będzie decydować o uznaniu oferowanego produktu za równoważny względem zamawianego, który został przez zamawiającego wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Zatem zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia winien również wskazać zasady oceny, kiedy określony parametr uzna za równoważny np. poprzez użycie zwrotów: "nie mniej niż ", "w zakresie pomiędzy . a .", "o wartości ").

Równocześnie należy zauważyć, że zamawiający musi tak określić parametry zamawianego sprzętu aby wykonawca mógł zaoferować produkty równoważne (teza z wyroku KIO sygn akt: KIO/UZP 236/08).

Zapamiętaj.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający przewiduje możliwość składania ofert równoważnych, niezbędna jest konkretyzacja zakresu równoważności oraz sposobu jego oceny przez zamawiającego. Brak precyzji ze strony zamawiającego w powyższym zakresie może stanowić naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe potwierdza wyrok zespołu arbitrów (sygn. akt: UZP/ZO/0-1600/06) w którym podniesiono, że zamawiający dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych musi określić niejako parametry owej równoważności. Samo dopuszczenie składania ofert równoważnych to w ocenie składu orzekającego zdecydowanie za mało. Zamawiający musi bowiem sprecyzować, w jaki sposób będzie oceniał ową równoważność.

Wskazać można również na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 02 kwietnia 2008 r. sygn akt: KIO/UZP 236/08 w którym podniesiono, że jeżeli zamawiający dopuszcza złożenie oferty, zgodnie z którą przedmiot zamówienia zostanie wykonany według dokumentacji równoważnej do dokumentacji uznanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za modelową, powinien określić parametry przedmiotu zamówienia, które uwzględni podczas oceny "równoważności" oraz wskazać zasady oceny, kiedy określony parametr uzna za równoważny.

Reasumując stwierdzić należy, że w przypadku gdy zamawiający nie doprecyzuje zasad oceny ofert równoważnych poprzez wskazanie sposobu oceny spełniania wymogu równoważności musi liczyć się z możliwością wniesienia zasadnego protestu ze strony wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

 • Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu.
 • W jaki sposób wyznaczyć wymogi dotyczące doświadczenia wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia wykonawcy, zamawiający może w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zawrzeć opis sposobu dokonywania jego oceny.
 • Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustalenie terminu jaki będą mieli wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego stanowi jedną z kluczowych decyzji jakie podejmuje zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie daty dziennej wykonania zamówienia dotyczącego np. dostawy sprzętu komputerowego może stanowić podstawę wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej.