Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia zainteresowanym wykonawcom wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne poprzez złożenie tzw. oferty konsorcjum.

W przypadku podjęcia decyzji o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy zobowiązani są, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zapamiętaj !!!

Otrzymując pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pełnomocnik może podpisywać wszystkie dokumenty dotyczące poszczególnych członków konsorcjum. Zamawiający nie może, np. poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagać aby dokumenty dotyczące poszczególnych członków konsorcjum były podpisywane również przez członków, których dotyczą. Wystarczającym jest podpis pełnomocnika konsorcjum.

Powyższe potwierdza (aktualny również w obecnym stanie prawnym) wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 645, 660/08, w którym stwierdzono między innymi, że jeśli chodzi o brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (uwierzytelnienia) dokumentów dotyczących partnera Konsorcjum - firmy X Sp. z o.o. - przez przedstawiciela tej spółki skład orzekający uznał, że wystarczające jest, aby te dokumenty, tj. odpis z KRS, zaświadczenie z US i ZUS były potwierdzone przez pełnomocnika konsorcjum. Zgodnie bowiem z treścią § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), dokumenty składane są w postępowaniu w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeśli wykonawcą jest Konsorcjum, które ustanawia w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy, swojego pełnomocnika, będzie on miał uprawnienie do parafowania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących innych konsorcjantów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).