Partnerzy serwisu:
Termin związania ofertą ma obligować wykonawców, pod groźbą utraty wadium, do dotrzymania warunków zawartych w złożonej ofercie przetargowej.

Długość terminu związania ofertą uzależniona jest od rodzaju i wartości zamówienia publicznego. Zamawiający nie może, poprzez postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określić dłuższych terminów związania ofertą niż określone w Prawie zamówień publicznych. Natomiast stosownie do postanowień art. 85 ust. 2 przedłużenie terminu związania ofertą możliwe jest tylko raz, maksymalnie o 60 dni. Wskazana ilość dni przedłużenia terminu związania ofertą nie jest uzależniona od rodzaju zamówienia czy jego wartości a wyłącznie od decyzji zamawiającego. Warto zauważyć, że w przypadku gdy zamawiający przedłuża uprzednio wyznaczony termin związania ofertą, wykonawca może nie zgodzić się na nowo wyznaczony okres bez konsekwencji utraty wadium.

Ocena Trybunału Konstytucyjnego dotycząca możliwości zawarcia umowy po terminie związania ofertą

Jeżeli pomimo przedłużenia terminu związania ofertą nie uda się podpisać umowy z wybranym wykonawcą, powstaje wątpliwość formalno - prawna czy jest to możliwe po upływie terminu związania ofertą. Zagadnienie dopuszczalności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą rozstrzygnęło postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn. akt SK 22/08). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, analiza przepisu art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 października 2008 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1058), wskazuje, iż ustawodawca zrezygnował z wyznaczenia maksymalnego terminu, w którym powinna zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, poprzestając jedynie na określeniu terminów minimalnych, przed upływem których umowa taka nie może zostać zawarta.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie może budzić wątpliwości, iż upływ terminu związania ofertą nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzają, że jeśli wykonawca, który już nie jest związany ofertą, nadal jednak podtrzymuje jej warunki i nie odmawia podpisania umowy, to możliwe jest jej zawarcie bez narażania się na niebezpieczeństwo naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).