Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może wymagać aby wykonawca startujący w przetargu wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu zamówień dla danego rodzaju zamawiających.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może ustanowić warunki, które mają na celu zweryfikowanie doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia. Określane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają na celu weryfikowanie firm i stanowią swoistą "tamę" przed udzieleniem zamówienia publicznego wykonawcy nie posiadającemu doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. podmiotowi który nie będzie dawał gwarancji na prawidłowe jego zrealizowanie.

Zapamiętaj

Warunek udziału w przetargu dotyczący doświadczenia wykonawcy nie może odnosić się do rodzaju zamawiającego (szpital, szkoła, urząd gminy itp.) lecz musi być związany z przedmiotem zamówienia.

Powyższe wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817). Wskazane rozporządzenie zawiera zamknięty katalog dokumentów, jakich może wymagać zamawiający w celu potwierdzenia warunków odnoszących się do doświadczenia firmy startującej w przetargu. Zawarte w rozporządzeniu przepisy (jak i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych) nie określają prawa do żądania od wykonawców doświadczenia w zakresie poprzednich zamawiających, czyli podmiotów dla których wykonywane były uprzednio dostawy, usługi lub roboty budowlane. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 rozporządzenia zamawiający może żądać wykazu uprzednio zrealizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług. Rozporządzenie nie odnosi się do rodzajów zamawiających bądź zamówień realizowanych w sektorze publicznym lub samorządowym.

Na podstawie katalogu dokumentów zawartych we wskazanym rozporządzeniu nie można zatem wymagać aby wykonawcy posiadali doświadczenie w realizacji zamówień na rzecz konkretnie określonej grupy podmiotów. Zamawiający, który określi tego rodzaju warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien liczyć się z możliwością wniesienia przez wykonawców zasadnych środków ochrony prawnej. Ważnym jest bowiem żeby firma ubiegająca się o udzielenie zamówienia publicznego miała doświadczenie w realizacji zamówień rodzajowo odpowiadających tym które obejmują udzielane zamówienie. Podmiot na rzecz którego uprzednie zamówienia były zrealizowane nie ma, co do zasady, znaczenia.