Partnerzy serwisu:
W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.

Pytanie

Jako jednostka samorządowa realizujemy przebudowę istniejącej drogi. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszenie i siwz powiadomiłem wykonawców o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Dokumentacja projektowa została uzgodniona z poszczególnymi instytucjami branżowymi, a z właścicielami działek przylegających w kwestii usytuowania wjazdów. Dokumentacja techniczna została wykonana w 2006 roku i do momentu realizacji warunki terenowe się zmieniły. Czy mogę wykonawcy zlecić w trybie zamówienia uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.?

Odpowiedź

Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas udzielenie ich na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie będzie możliwe. W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być bowiem wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek. Dla udzielenia odpowiedzi na niniejsze pytanie zasadnicze znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy zamówienie, którego zamierzasz udzielić, polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe (zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego). Ponadto czy będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W tym celu należy oprzeć się na klasyfikacji zawartej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl