Partnerzy serwisu:
Celem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia jest pokrycie ewentualnych należnych zamawiającemu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stanowi pewnego rodzaju kaucję wnoszoną przez wykonawcę w związku z zawieraną umową.

Pytanie

Organizuję przetarg nieograniczony na kompleksową organizację dwóch imprez. Czy ma sens żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie masz obowiązku żądania od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia niezależnie od jego wartości szacunkowej i rodzaju. Ze względu na charakter oraz krótki okres realizacji usługi, stanowiącej przedmiot Twojego zamówienia, wymaganie wniesienia zabezpieczenia wydaje się nieuzasadnione.

Wyjaśnienie

Celem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia jest pokrycie ewentualnych należnych Ci roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Można więc przyjąć, że zabezpieczenie stanowi pewnego rodzaju kaucję wnoszoną przez wykonawcę w związku z zawieraną umową. Nowelizacja ustawy Pzp z 5 listopada 2009 r. całkowicie zniosła obowiązek żądania zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i to niezależnie od jego wartości i rodzaju. Od tego czasu jest to jedynie Twoim uprawnieniem. Wprowadzona zmiana miała na celu zminimalizowanie obciążeń, jakie ponosili wykonawcy w związku z realizacją zamówień. Z powyższego względu powinieneś każdorazowo rozważyć, czy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy rzeczywiście będzie miało znaczenie dla prawidłowej realizacji zamówienia i faktycznie wzmocni Twoją pozycję, jako kierującego ewentualne roszczenia w stosunku do wykonawcy. Analizując opisany przez Ciebie przypadek, należy uznać, że wymaganie wniesienia zabezpieczenia przez wykonawców nie jest konieczne. Musisz bowiem pamiętać, że wniesienie zabezpieczenia leży w rzeczywistym interesie zamawiającego głównie w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (szczególnie dużej wartości i z rozszerzonym okresem rękojmi) oraz usługi, których specyfika powoduje, że ich efekt jest widoczny i możliwy do oceny dopiero po upływie dłuższego czasu (np. usługi projektowe). Kompleksowa organizacja imprez nie należy do tego rodzaju zamówień. Jest to usługa krótkoterminowa, której efekt jest widoczny od razu. Zwróć uwagę, że brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie oznacza, że nie przysługują Ci roszczenia wobec wykonawcy, w przypadku gdy nie wykona on lub wykona nieprawidłowo powierzoną mu usługę. Należy więc uznać, że w opisanym przez Ciebie przypadku w pełni wystarczające będzie zawarcie w umowie z wykonawcą odpowiednich zapisów odnośnie do kar umownych, które będą działać na niego dyscyplinująco.

Podstawa prawna: art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl