Partnerzy serwisu:
Bezpieczniej jest wpisać do siwz i ogłoszenia, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek złożyć wskazane dokumenty przed podpisaniem umowy.

Pytanie

W przetargu żądaliśmy w siwz w sekcji "wymagania dodatkowe" złożenia przez wykonawcę dowodów rejestracyjnych wraz z aktualnym przeglądem technicznym pojazdów, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia (autobusy). W drugim postępowaniu zażądaliśmy złożenia kosztorysu ofertowego, lecz tylko przed podpisaniem umowy przez wybranego wykonawcę. Czy w sekcji III. 6 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4 albo w pkt III.5 powinien znaleźć się ten zapis? A może w ogłoszeniu o zamówieniu? Co w przypadku, kiedy takie dokumenty nie zostaną załączone przez wykonawcę? Czy wówczas można wezwać do ich uzupełnienia, czy należy taką ofertę odrzucić? Jak postąpić, gdy np. dokumenty takie byłyby wymagane do złożenia, ale tylko przez wybranego wykonawcę przed podpisaniem umowy, a nie zostałyby przez niego dostarczone?

Odpowiedź

Bezpieczniej jest wpisać do siwz i ogłoszenia (w punkcie Inne dokumenty czy też Informacje dodatkowe), że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek złożyć wskazane dokumenty przed podpisaniem umowy. Z Twojego pytania wynika, że przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów i chciałbyś, aby dostarczone przez wykonawcę autobusy posiadały dowody rejestracyjne wraz z aktualnym przeglądem technicznym. Faktycznie, nie są to tzw. dokumenty przedmiotowe, o których mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Jeżeli zażądasz ich na etapie składania ofert - nie będziesz miał możliwości ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z kolei jeśli chodzi o zabezpieczenie się przed sytuacją, w której wybrany wykonawca nie składa ww. dokumentów przed podpisaniem umowy - w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości - lepiej przygotować odpowiednie zapisy w siwz. Wskaż w nich, że w takiej sytuacji zachowanie wykonawcy potraktujesz jako "uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego". W takim przypadku bowiem, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, możesz wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp).

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 93 ust. 1, art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP

Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko UZP.

www.portalzp.pl