Partnerzy serwisu:
Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne

Pytanie

Czy osoba posiadająca pełnomocnictwo do reprezentacji spółki wobec wszelkich władz urzędów, sądów i instytucji ma prawo udzielić skutecznego pełnomocnictwa w reprezentowania spółki przed KIO?

Odpowiedź

Udzielenie skutecznego pełnomocnictwa przez pełnomocnika jest dopuszczalne, gdy wynika to z treści samego pełnomocnictwa. Powinno ono zawierać np. klauzulę "niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do udzielania dalszych pełnomocnictw". Albo musi to wynikać z ustawy (np. pełnomocnictwo procesowe) lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (np. z umowy).

Wyjaśnienie

Pełnomocnictwo jest upoważnieniem do dokonywania czynności prawnej (np. do zawierania umów, składania oświadczeń, występowania przed organami administracji czy sądami) w imieniu mocodawcy i wynika z jego oświadczenia woli. Przykładowo, w zakresie zamówień publicznych pełnomocnictwo może upoważniać do:

- podpisania, parafowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z załącznikami oraz oferty wraz z załącznikami;

- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń wiedzy i woli oraz dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa i składania innych oświadczeń w związku z postępowaniem, w tym poświadczania kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem, zadawania pytań;

- składania wyjaśnień dotyczących treści wniosku i oferty oraz innych dokumentów składanych przez konsorcjum w związku z postępowaniem;

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- wnoszenia przysługujących w postępowaniu środków ochrony prawnej;

- wnoszenia pism procesowych w postępowaniu przed Prezesem UZP, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP oraz przed sądem okręgowym;

- reprezentowania na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie UZP oraz przed sądem okręgowym;

- wniesienia wymaganego przez zamawiającego wadium.

Pełnomocnictwo może zawierać także umocowania do udzielania dalszych pełnomocnictw. Należy zwrócić uwagę, że pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.

Rodzaje pełnomocnictw

Przewidziane są dwie formy pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo rodzajowe (art. 98 Kodeksu cywilnego). Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie pełnomocnika do czynności zwykłego zarządu. Zgodnie z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem zarówno Sądów Okręgowych, jak i Krajowej Izby Odwoławczej w ramach pełnomocnictwa ogólnego możliwe jest w szczególności:

- podpisanie oferty przetargowej,

- podpisanie pytań zadawanych do treści siwz,

- nawet podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Dla ważności pełnomocnictwa ogólnego wystarczającym jest zawarty w jego treści zapis, iż osoba upełnomocniona (pełnomocnik) może występować w imieniu firmy, którą reprezentuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo rodzajowe dla reprezentacji przed KIO

Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do składania odwołań oraz reprezentowania odwołującego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dla ważności odwołania koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego. Pełnomocnictwo rodzajowe w swojej treści musi wskazywać, że udzielający pełnomocnictwa mocodawca upoważnił pełnomocnika do podpisania odwołania kierowanego do KIO. Musi być wskazane w nim konkretne postępowanie o zamówienie publiczne, którego pełnomocnictwo dotyczy.

Podstawa prawna: art. 98 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93).

* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych

www.portalzp.pl