Partnerzy serwisu:
Udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg praktycznych problemów. Dlatego też warto prześledzić tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 23 przewiduje możliwość wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego co najmniej dwóch firm składających wspólną ofertę tzw. ofertę konsorcjum. Ponieważ udział w przetargu wykonawców składających wspólne oferty rodzi szereg praktycznych problemów poniżej przedstawiam zebrane tezy wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które odnoszą się do udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo nie musi wymieniać członka konsorcjum

(wyrok KIO z dnia 05 lutego 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 99/09)

Izba podtrzymuje pogląd wyrażony w wyroku z dnia 17.04.2008r. sygn. akt KIO/UZP/300/08, że w przypadku, gdy o zamówienia publiczne ubiegają się dwaj wykonawcy występujący wspólnie dla uznania, że wykonawcy ustanowili pełnomocnika wystarczające jest, aby jeden z wykonawców udzielił pełnomocnictwa drugiemu z nich. Nie przytaczając powtórnie całości wywodów prawnych zawartych w przywołanym orzeczeniu, jak również w wyroku Izby z dnia 8.04.2008 r. sygn. akt KIO/UZP/263/08 podkreślić należy, że ani przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające jedynie lapidarnie sformułowany art. 23 ust.2 Pzp, ani też przepisy kodeksu cywilnego dotyczące pełnomocnictwa (art. 98 i nast. k.c w zw. z art. 14 Pzp) nie wymagają, dla ważności pełnomocnictwa udzielanego celem ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Pzp, wskazania w treści oświadczenia woli mocodawcy, wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego lub wymienienia wszystkich członków konsorcjum.

Łączna ocena spełniania warunków

(wyrok KIO z dnia 02 lipca 2008 r. syg. Akt: KIO/UZP 605/08)

Oceniając zarzut braku złożenia przez wybranego wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie podmiotowego warunku udziału w postępowaniu, należy stwierdzić, że mimo lakoniczności przepisów ustawy, dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy), jest rzeczą naturalną, że doświadczenie wykonawców - uczestników konsorcjum oceniane jest łącznie na podstawie doświadczenia członków konsorcjum. Wynika to z istoty i celu przepisu, który umożliwia podmiotom, które nie są w stanie samodzielnie spełnić warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, skorzystać z możliwości złożenia wspólnej oferty z jednoczesnym legitymowaniem się wiedzą, doświadczeniem oraz dysponowaniem wymaganym potencjałem technicznym i osobowym ocenianym łącznie.

Doświadczenie członków konsorcjum

(wyrok KIO z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 99/08)

Bezsprzecznie konsorcjantowi przysługuje prawo posługiwania się dokumentami (referencjami) udzielanymi z tytułu zrealizowania zadań przez konsorcjum, do wykazania swego doświadczenia, co spełnia wymagania z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp. Istnieje także możliwość korzystania z referencji nabytych od poprzedników prawnych. Niepodważalnym jest także fakt, iż skoro konsorcjant odpowiada solidarnie za należyte wykonanie całego zamówienia, to logiczną konsekwencją tego faktu jest możliwość posługiwania się dokumentami (referencjami), poświadczającymi wykonanie zamówienia, za które ponosi pełną odpowiedzialność. Wnioskowanie przeciwne stanowiłoby bowiem całkowite zaprzeczenie idei konsorcjum i czyniłoby to tę instytucję de facto bezcelową.

(wyrok KIO z dnia 8 września 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 886/08)

Izba w pełni podziela dotychczasowe orzecznictwo, zgodnie z którym "skoro konsorcjant odpowiada solidarnie za należyte wykonanie całego zamówienia, to logiczną konsekwencją tego faktu jest możliwość posługiwania się dokumentami (referencjami), poświadczającymi wykonanie zamówienia, za które ponosi odpowiedzialność. Wnioskowanie przeciwne stanowiłoby całkowite zaprzeczenie idei konsorcjum i czyniłoby to tę instytucję de facto bezcelową" (wyrok ZA z dnia 21 czerwca 2006 r, sygn. akt UZP/ZO/0-1752/06).

Dlatego też Izba stwierdziła, iż Odwołujący w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia mógł posłużyć się referencjami wystawionymi na rzecz konsorcjum, którego był konsorcjantem i w ramach którego wykonywał zamówienie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

 • Program funkcjonalno - użytkowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 • Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Zakazane są zmiany umowy powodujące, że pierwotne zobowiązanie w ofercie będzie istotnie odbiegać od zobowiązania wynikającego z wprowadzonych zmian.
 • Oferty równoważne - uprawnienia zamawiającego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Uprawnienie nadane zamawiającemu do opisania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wynika z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wyjątkowy charakter wskazanego przepisu może być on jednak stosowany tylko w szczególnych sytuacjach i interpretowany ściśle, tj. wówczas, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a opisowi towarzyszą wyrazy: ?lub równoważne? albo podobne, co nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy.
 • Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne