Partnerzy serwisu:
Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.

Pytanie

Jesteśmy w trakcie rozbudowy istniejącego obiektu. Podczas prowadzenia inwestycji wynikło kilka dodatkowych robót, których wcześniej nie mogliśmy przewidzieć. Część z nich to zmiany spowodowane przez nas, ale są też takie, których wykonanie uzależnione jest od kontynuacji dalszej inwestycji. Nie były one ujęte ani w projekcie, ani w kosztorysie. Oszacowaliśmy wartość wszystkich robót razem i kwota ta wynosi nieco ponad 100.000 euro. Pozostaje do wykonania wiele dość skomplikowanych robót instalacyjnych. Roboty będą zazębiały się z robotami wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego? Chodzi nam też o stracony czas, który wstrzymuje nam roboty.

Odpowiedź

W opisanej przez Ciebie sytuacji będziesz zmuszony skorzystać z trybu konkurencyjnego (tj. przetarg nieograniczony lub ograniczony). Ewentualnie - co do pewnego zakresu robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana.

Wyjaśnienie

Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe są ściśle określone w ustawie Pzp. Tylko w przypadku ich łącznego zaistnienia masz możliwość skorzystania z tego niekonkurencyjnego trybu. Zatem łącznie muszą zaistnieć następujące okoliczności:

- zamówienie dodatkowe zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy

- zamówienie dodatkowe dotyczy usług lub robót budowlanych

- zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym

- zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia (czyli wartości umowy zawartej z wykonawcą zamówienia podstawowego)

- zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego

- wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów lub jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi zatem być ściśle powiązane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować. Zamówienie dodatkowe będzie występowało wtedy, gdy bez jego wykonania niemożliwa będzie realizacja zamówienia podstawowego, tj. bez wykonania zamówienia dodatkowego przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego lub równolegle z nim zamówienie podstawowe nie może być wykonane. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego musi wynikać z sytuacji niemożliwej do przewidzenia. To znaczy takiej, której nie można było przewidzieć (przy zachowaniu należytej staranności przez zamawiającego) na etapie przygotowywania zamówienia podstawowego. Nie będzie zamówieniem dodatkowym zamówienie, którego należy udzielić w wyniku źle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2000 r., sygn. akt II SA 2169/99).

Pamiętaj, że niemożność przewidzenia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego musi mieć charakter obiektywny. Nie możesz powoływać się na tę przesłankę w sytuacji, gdy na skutek swych zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP.

Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko UZP.

www.portalzp.pl