Partnerzy serwisu:
Zamawiający może żądać od wykonawców tylko tych dokumentów, które określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r.

Pytanie

Czy przy udzielaniu usług hotelarskich i restauracyjnych można opisać warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności: "wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający, że oferowany hotel posiada standard minimum 3-gwiazdkowy wystawiony przez upoważniony organ" i zażądać załączenia takiego dokumentu? Mam wątpliowć, ponieważ decyzja o wpisie do właściwego rejestru nie jest koncesją, zezwoleniem ani licencją wydaną zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, a zaszeregowanie hotelu następuje w formie decyzji administracyjnej. Czy zatem taka decyzja administracyjna o zaszeregowaniu hotelu do określonej kategorii może być traktowana jako zezwolenie (uprawniające do prowadzenia usług hotelarskich) wymienione w rozporządzeniu o dokumentach, których może żądać zamawiający?

Odpowiedź

Decyzja administracyjna nie jest zezwoleniem uprawniającym do wykonywania usług hotelowych. Żądając takiego dokumentu, zawężasz krąg wykonawców, ograniczając w ten sposób uczciwą konkurencję. Spróbuj jednak w inny sposób opisać przedmiot zamówienia. Zamawiający może żądać od wykonawców tylko tych dokumentów, które określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1718).

Decyzja administracyjna to nie zezwolenie

Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp polega na wykazaniu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z rozporządzeniem, dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku jest: koncesja, zezwolenie lub licencja (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Decyzja administracyjna o zaszeregowaniu hotelu do określonej kategorii nie jest dokumentem wymienionym w niniejszym przepisie. Nie jest ona zezwoleniem, koncesją ani licencją - czyli dokumentem niezbędnym do prowadzenia danej działalności gospodarczej, wymaganym przepisami prawa. Wykonawcy mogą skutecznie wykonywać usługi hotelowe i restauracyjne, nie posiadając decyzji o zaszeregowaniu. Decyzja potwierdza jedynie zaszeregowanie hotelu do danej kategorii, a nie stanowi o posiadaniu uprawnień do świadczenia usług hotelowych czy restauracyjnych. Umożliwia jedynie danemu podmiotowi posługiwanie się nazwą "hotel" i oznaczania go odpowiednią liczbą gwiazdek.

Nie ograniczaj uczciwej konkurencji !

Standard określony przez decyzję może być również wykonywany przez inne podmioty (motele, pensjonaty) bez tej decyzji, natomiast przy wydatkowaniu środków publicznych trzeba zachować zasadę równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Zawężenie w siwz tylko do podmiotów mających decyzję o zaszeregowaniu daje gwarancję otrzymania określonego standardu, jednak może w nieuprawniony sposób ograniczyć uczciwą konkurencję. Udzielając tego typu zamówienia, możesz zabezpieczyć swoje interesy, opisując przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do standardów, a nie poprzez zawężenie kręgu wykonawców. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi hotelowe, to może w opisie przedmiotu wskazać, że odbędą się one w obiekcie spełniającym standard trzygwiazdkowego hotelu. Oczywiście takie wskazanie musi odpowiadać potrzebom zamawiającego, musi być uzasadnione obiektywnymi czynnikami świadczącymi o tym, że mniejszy standard nie zapewni prawidłowej realizacji zamówienia.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1718); art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl

 • Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  red.
  25 maja 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lipca 2014 r. zakłada, że zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji.
 • Kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Z dniem 11 maja 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 484).
 • Czym są usługi powtarzające się okresowo?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny *
  W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku.
 • Zasady udzielania zamówień uzupełniających

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia kilku istotnych okoliczności.