Partnerzy serwisu:
Z dniem 11 maja 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 484).

Wskazana powyżej ustawa wprowadza do art. 24 nowy ust. 1a, który obliguje zamawiającego do wykluczenia wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Wprowadzenie wskazanego przepisu wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do norm zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/18/WE. Wskazana dyrektywa w art. 45 ust. 2 lit. 2d stanowi, że "wyklucza się z postępowania wykonawców, jeżeli są winni poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające".

Ustawodawca wprowadzając przepis art. 24 ust.1 pkt. 1a Prawa zamówień publicznych ma na celu wyeliminowanie z postępowania o zamówienia publiczne wykonawcy, który nie zrealizował części zamówienia, a nie ma jeszcze prawomocnego wyroku Sądu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1pkt. 1 tej ustawy. Dotychczas wykonawca, który nie wykonał zamówienia i z jego winy rozwiązano umowę, do czasu prawomocnego wyroku sądu zakazującego udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne na okres 3 lat, mógł ubiegać się o kolejne zamówienia, a zamawiający nie miał prawa go wykluczyć. Zdarzały się wręcz sytuacje, w których wykonawca po rozwiązaniu umowy wygrywał nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmował dokończenie realizacji zadania, w którym doszło do rozwiązania umowy.

Nowelizacja ma zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 11 maja 2011 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 484).

Zobacz ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ostatnimi nowelizacjami