Partnerzy serwisu:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt ?Sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 roku?.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld zł.

Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki.

Ponadto w 2010 r. częściej korzystano z aukcji elektronicznej. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 247 aukcji, osiągając w sumie ponad 89 mln zł oszczędności w stosunku do złożonych w postępowaniach ofert pisemnych.

Najczęstszym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych była cena - w 91% wszczętych postępowań (w roku 2009 - 90%).

Pod względem wartości wydatkowanych środków w zamówieniach publicznych, podobnie jak w latach 2009 i 2008, dominowały roboty budowlane i stanowiły 43% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 20%, a usług - 37% wartości udzielonych zamówień.

Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania kształtowała się podobnie jak w roku 2009 i wynosiła odpowiednio w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych - 2,76 (w roku 2009 - 2,77), powyżej progów unijnych - 2,48 (w roku 2009 - 2,55).

Sprawozdanie UZP oprócz opisu rynku zamówień publicznych zawiera również krótką informację dotyczącą zmian jakie zaszły na tym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, a także zawiera wnioski i rekomendacje co do konieczności podjęcia określonych działań w systemie zamówień publicznych dotyczących dalszego otwarcia tego rynku na konkurencję oraz ułatwienia dostępu przedsiębiorcom do zamówień publicznych.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych