Partnerzy serwisu:
Wejście w życie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP wprowadza zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 06 lipca 2012 r. poz. 769) rozszerzyła katalog sytuacji skutkujących wykluczeniem wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne.

Wejście w życie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wdrożenie postanowień dyrektywy 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24).

W zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza zmiany polegające na dodaniu w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pkt. 10 i pkt. 11 w następującym brzmieniu: "z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

"10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.".

Wskazane powyżej zmiany weszły w życie z dniem 21 lipca 2012 r. i dotyczą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych od tej daty.

Zawarte w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne nie mają zastosowania do tzw. zamówień sektorowych.

  • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    W czerwcu do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja dostosowuje przepisy Prawa zamówień publicznych do tzw. dyrektywy obronnej.