Partnerzy serwisu:
Dokumenty składane przez wykonawcę w celu udowodnienia, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie

Wykonawca do oferty dołączy kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zobowiązania. Czy wówczas musimy żądać uzupełnienia tego zobowiązania w formie oryginału ? Moim zdaniem można żądać przedstawienia oryginału wyłącznie wtedy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości.

Odpowiedź

Tak, powinieneś żądać od wykonawcy oryginału dokumentu zobowiązania podmiotu trzeciego. Zobowiązanie to powinno być złożone w formie oryginału, a z uwagi na to, że nie jest dokumentem wymienionym w rozporządzeniu sprawie dokumentów, nie stosuje się zobowiązania uregulowań wskazanych w § 6 ust. 1, czy 3 rozporządzenia.

Wyjaśnienie

Dokumenty składane przez wykonawcę w celu udowodnienia, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to również zobowiązania podmiotu trzeciego.

Zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo gdy złożone przez niego przedmiotowe dokumenty lub oświadczenia zawierają błędy, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Jakich dokumentów żądać od wykonawcy? Jak dokonać ich weryfikacji? Sprawdź, co musisz wiedzieć >>

Wzywać, czy nie wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Jeżeli wykonawca zobligowany był, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, do przedstawienia stosownego dokumentu i nie spełnił tego obowiązku, wówczas, działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, musi wezwać go do jego złożenia.

Uwaga!

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów wyraźnie wskazuje, że dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeśli jednak uznasz, że złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, wówczas możesz żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Jednak rozporządzenie w sprawie dokumentów nie wymienia wśród dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu "pisemnych zobowiązań" podmiotów udostępniających zasoby wykonawcom. A zatem zastrzeżona w rozporządzeniu o dokumentach możliwość przedłożenia stosownych dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do wymienionego w art. art. 26 ust. 2b ustawy dokumentu w postaci zobowiązania podmiotu trzeciego.

Jakie przepisy stosować?

A zatem § 6 ust. 1 oraz 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów nie odnosi się do zobowiązania podmiotu trzeciego, dla którego ustawa Prawo zamówień publicznych zastrzegła formę pisemną. Zwłaszcza, że ustawa Prawo zamówień publicznych jest aktem prawnym wyższego rzędu niż rozporządzenie. Oznacza to, iż wykonawcę wiąże nakaz odnoszący się do formy, w jakiej ma być złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy rozporządzenia, które odnoszą się do formy innych dokumentów.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2b, art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), § 6 ust. 1, 3 rozporządzenia z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem specjalizującym się w Prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl