Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie np. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego.

Pytanie

Co należy wpisać, gdy wypełniam wykaz osób - podstawę do dysponowania osobą , jeżeli ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, więc nie jest moim pracownikiem, lecz za wykonanie zadania wystawia fakturę, to czy wówczas jesteśmy powiązani umową zlecenia, a więc są to moje zasoby niezbędne do realizacji zamówienia?

Odpowiedź

W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z dysponowaniem zasobem podmiotu trzeciego na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W rubryce "podstawa do dysponowania osobą" wpisz, że dysponujesz osobą bezpośrednio na podstawie np. umowy współpracy, zlecenia itp.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie np. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, powoływać się na zasoby podmiotu trzeciego. Podmiot ten może bowiem udostępnić wykonawcy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia czy też zdolności finansowe. Podkreślić należy, że udostępnienie to jest możliwe bez względu na stosunki prawne łączące te podmioty. W takiej sytuacji zobowiązany jesteś udowodnić zamawiającemu, że będziesz dysponować zasobami - w tym wypadku kadrą niezbędną do realizacji zamówienia - poprzez dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego te zasoby.

W przedstawionej sytuacji nie można jednak mówić o udostępnieniu zasobów innego podmiotu. Dlatego też w wykazie osób, w miejscu, gdzie trzeba wskazać podstawę do dysponowania, wpisz, że dysponujesz osobą X bezpośrednio na podstawie np. umowy współpracy, umowy zlecenia itp. To, że pomiędzy Tobą a tym podmiotem rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur, nie ma żadnego znaczenia.

Zapamiętaj!

Nie można mówić, że polegasz na zasobach innego podmiotu, jeśli nawiązujesz współpracę bezpośrednio z inną osobą - wykonawcą - która będzie świadczyła usługi osobiście. Wykonywanie powierzonych przez Ciebie czynności w ramach działalności gospodarczej czy na podstawie np. umowy zlecenia nie świadczy o powoływaniu się na zasoby innego podmiotu. Tak więc, jeśli osoba wskazana przez Ciebie w wykazie będzie wykonywała osobiście uzgodnione z Tobą czynności, tj. będzie pełniła w ramach zadania określoną funkcję, np. projektanta, to zgodnie z doktryną i orzecznictwem dysponujesz potencjałem kadrowym bezpośrednio i nie masz obowiązków wynikających z art. 26 ust. 2b.

Reasumując, w wykazie osób jako podstawę do dysponowania wpisz np. umowę zlecenia, współpracy czy inną formę zależności i dodatkowo wyraźnie podkreśl, że jest to dysponowanie bezpośrednie. W takiej sytuacji nie musisz dodatkowo załączać do oferty zobowiązania tej osoby ani dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia dla tej osoby (jak ZUS, US, KRK, KRS), o ile były wymagane.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE; trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych

www.portalzp.pl