Partnerzy serwisu:
Na gruncie obowiązujących przepisów możliwe jest wygranie przetargu przez podmiot, który samodzielnie, bez instytucji ?pożyczenia?, nie byłby w stanie sprostać warunkom opisanym przez zamawiającego.

Pytanie

Czy wykonawca może w ofercie powołać się na doświadczenie innego podmiotu (zrealizowane usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie), za jego zgodą? Czy trener może udostępnić wykonawcy swoje doświadczenie w postaci zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, jeśli nie jest konsorcjantem wykonawcy?

Odpowiedź

Wykonawca składający ofertę może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazać się potencjałem innego podmiotu. Na gruncie obowiązujących przepisów możliwe jest więc wygranie przetargu przez podmiot, który samodzielnie, bez instytucji "pożyczenia", nie byłby w stanie sprostać warunkom opisanym przez zamawiajacego.

Możliwość skutecznego odwołania się do potencjału innego podmiotu może zagwarantować udzielenie zamówienia. Każde zobowiązanie podlega oczywiście weryfikacji pod kątem faktycznego przekazania przez inny podmiot potencjału niezbędnego do realizacji danego zamówienia przez wykonawcę.

Tak więc, jeśli chcesz wystartować w przetargu i samodzielnie nie spełniasz opisanych warunków udziału w postępowaniu, to obok możliwości złożenia oferty jako konsorcjum, możesz także wykorzystać regulację określoną w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Pisemne zobowiązanie podmiotu "użyczającego" swoje zasoby

Wykonawca może bowiem spełnić warunek opisany przez zamawiającego, wykazując się wiedzą i doświadczeniem innego podmiotu. W takiej sytuacji składasz wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zrealizowane przez inny podmiot - trenera. Dodatkowo, wraz z ofertą musisz złożyć pisemne zobowiązanie trenera do oddania Ci niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Tylko w ten sposób w dostateczny sposób potwierdzisz fakt, że będziesz dysponować niezbędną do realizacji zamówienia wiedzą i doświadczeniem.

Co można "pożyczyć" od innych?

Tzw. pożyczanie jest niezależne od stosunków prawnych łączących oba podmioty, tj. wykonawcę składającego ofertę oraz podmiot udostępniający swój potencjał. Ustawa Pzp poprzez dopuszczenie takiego rozwiązania zdecydowanie rozszerza krąg potencjalnych zainteresowanych i pozwala na wykazanie się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty, które do tej pory samodzielnie nie byłby w stanie uczestniczyć w procedurze i jednocześnie nie były gotowe do nawiązania żadnych stosunków prawnych z innymi podmiotami, skutkujących ich wspólną i solidarną odpowiedzialnością.

Zasoby, które są możliwe do pożyczenia dotyczą:

- wiedzy i doświadczenia,

- potencjału technicznego,

- potencjału kadrowego,

- potencjału finansowego.

Dla wykonawców powyższe rozwiązanie oznacza większe możliwości w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania.

Do powyższego katalogu nie zaliczamy natomiast potencjału ekonomicznego i tzw. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. W tych wypadkach wykonawca musi samodzielnie spełniać te warunki. Zasoby te nie mogą być "pożyczane".

Reasumując, jeśli trener posiada niezbędne kwalifikacje (wiedzę i doświadczenie) wymagane przez zamawiajacego, to składając ofertę możesz polegać na jego zasobach. Pamiętać jednak musisz, że w tym przypadku wraz z ofertą przedkładasz jego pisemne zobowiązanie do udostępnienia posiadanej wiedzy i doświadczenia w realizacji konkretnego zadania przez cały okres realizacji zamówienia. W zobowiązaniu wskaż formę jego zaangażowania w realizację umowy. Zgodnie z orzecznictwem zaangażowanie może przybrać różnorakie formy w zależności od przedmiotu zamówienia np.:

- bezpośredni udział w procesie zadaniowym - podwykonawstwo, które budzi najmniej wątpliwości,

- doradztwo,

- nadzór,

- szkolenia,

- konsultacje,

- przekazanie know-how.

Każda z ww. form zaangażowania jest dopuszczalna i w kontekście konkretnego zamówienia może dawać rękojmię wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiajacego.

Zapamiętaj!

Aby przekazanie potencjału było skuteczne, podmiot udostępniający swoje zasoby musi zobowiązać się do realnego przekazania połączonego z określoną formą zaangażowania w wykonanie zamówienia (zaangażowanie nie ogranicza się do udziału w realizacji zamówienia sensu stricto), a forma ta winna zostać określona już w treści tego zobowiązania.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE, trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych.

www.portalzp.pl