Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom zastrzeżenie w składanych ofertach informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i z tego powodu nie mogą być udostępniane.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wynika z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tą ustawą za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Powszechnie przyjmuje się, że informacja ma charakter technologiczny , kiedy dotyczy najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Z kolei informacja handlowa obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym.

Informacja (wiadomość) "nieujawniona do wiadomości publicznej" to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód są zainteresowane jej posiadaniem. Taka informacja podpada pod pojęcie "tajemnicy", kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko dorozumianej, może ona być nieznana, ale nie będzie tajemnicą.

Informacja nieujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano. "Tajemnica" nie traci zaś swego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone koło osób, zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie, jak pracownicy przedsiębiorstwa lub inne osoby, które przedsiębiorca wtajemnicza w proponowany im interes.

Podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji ma prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony.

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wykonawca startując w przetargu ma prawo zastrzec cały załączony do oferty dokument lub jego część. Możliwe jest również zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa dokumentów przedkładanych po terminie składania ofert, w związku z udzielaniem odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia braków.

W świetle obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej trudno uznać za stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa np.

- wykaz narzędzi, urządzeń, środków czystości i środków dezynfekcyjnych, zwłaszcza gdy chociażby przedmiotem zamówienia jest wykonanie standardowych usług niezawierających żadnych elementów specjalistycznego bądź zindywidualizowanego działania,

W świetle definicji tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawionej na wstępie nie sposób uznać, aby informacje niezbędne do wykazania doświadczenia wykonawcy, mogły stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te obejmują bowiem nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonawca świadczy dostawy lub wykonywał usługi, przedmiot zamówienia (zakres czynności wykonywanych przez wykonawcę) oraz datę wykonania. Informacje te nie mieszczą się w zakresie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa określonej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te nie mają bowiem charakteru technicznego, technologicznego lub organizacyjnego, ani też bezpośrednio nie posiadają wartości gospodarczej.

Brak jest podstaw prawnych, aby możliwość utajnienia informacji rozciągnąć na informacje podlegające ochronie na podstawie zobowiązań umownych wykonawcy, ale nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Natomiast informacje o osobach, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją o ich kwalifikacjach stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa, która w przypadku zastrzeżenia jej poufności przy składaniu oferty nie może zostać ujawniona przez zamawiającego. Ponadto wskazać należy, że elementy stanowiące rozwinięcie ceny wykonania zamówienia np. sposób kalkulacji ceny oferty w tym wysokość marży/zysku mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Cześć IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.
 • Rażąco niska cena - poznaj definicję

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.
 • Umowa konsorcjum (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.
  Fot. Shutterstock
 • Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.