Partnerzy serwisu:
Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.

Rażąco niska cena - definicja

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji.

Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej ceny można przyjąć, że rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.

Pojęcie rażąco niskiej ceny wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia poniżej kosztów jego wykonania. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. Jako sprzeczne z ustawą należy uznać automatyczne uznawanie ceny za rażąco niską i odrzucanie oferty bez możliwości wykazania przez wykonawcę, że złożona oferta jest rzetelna.

Warto zauważyć, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert albo poniżej wartości szacunkowej ustalonej przez zamawiającego), bez podania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna.

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny

Wykonawcy, którzy otrzymają od zamawiającego wezwanie do udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny muszą racjonalnie uzasadnić jej wysokość. Ogólne podanie argumentów uzasadniających zastosowanie danego poziomu ceny ofertowej nie może nie zostać przez zamawiającego uznane - przesłane wyjaśnienia muszą być poparte jednoznacznymi dowodami. Przykładowo powoływanie się na politykę cenową firmy, która udziela znacznego rabatu dla zamawiającego nie będzie wystarczające.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie: "Dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny".

Wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany czynnik wpłynął na jej obniżenie. Udzielone wyjaśnienia mają potwierdzić, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana.

Nawet dużo tańsze od innych oferty nie muszą oznaczać rażąco niskich cen. Zamawiający powinien dać wykonawcy szansę na wyjaśnienie, dlaczego podał takie, a nie inne kwoty.

Ceny jednostkowe nie mają decydującego znaczenia

Rażąco niską ceną nie może być cena jednostkowa - liczy się tylko ostateczna cena za realizację danego zamówienia publicznego.

Nawet w przypadku, gdy zamawiający wymagał wypełnienia formularza zawierającego ceny jednostkowe, np. za poszczególne urządzenia objęte dostawą, liczy się cena ostateczna realizacji przedmiotu zamówienia.

Badając, czy cena nie jest rażąco niska, zamawiający powinien brać pod uwagę ostateczną cenę oferty, a nie kalkulację poszczególnych cen jednostkowych. Dla oceny, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, zamawiający powinien porównać globalną cenę zaproponowaną przez wykonawcę z wartością zamówienia.

Pojedyncze części ceny nie mogą być podstawą do uznania jej za rażąco niską. Zamawiający musi bowiem brać pod uwagę cenę za realizację całego zamówienia. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym? Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną? Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający? Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR) Cześć IX: Umowa konsorcjum (WZÓR) Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa? Cześć XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Kiedy należy sprawdzić czy cena oferty jest rażąco niska?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wprowadza definicji ceny rażąco niskiej. W orzecznictwie istnieją jednak wskazówki, kiedy mamy z nią do czynienia.
 • Zamówienia o wartości do 14.000 euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.
 • Zasady wnoszenia odwołań do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ma prawo, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do KIO od czynności podjętej lub zaniechanej przez zamawiającego.
 • Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom zastrzeżenie w składanych ofertach informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i z tego powodu nie mogą być udostępniane.