Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wprowadza definicji ceny rażąco niskiej. W orzecznictwie istnieją jednak wskazówki, kiedy mamy z nią do czynienia.

Pytanie

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczyliśmy 500.000 zł. Wpłynęło 6 ofert, 5 z nich oscyluje między kwotą brutto 174.000 - 270.000 zł. Czy mamy obowiązek sprawdzić czy cena jest rażąco niska? W przypadku usług jest to raczej utrudnione, gdyż trudno odnieść się do jakichkolwiek elementów (materiały równoważne, upusty w hurtowni, innowacyjne technologie), albowiem każdy z architektów inaczej ceni swoje usługi oraz pracę zespołu projektowego. Każda z ofert spełnia postawione w siwz warunki, w tym warunek wiedzy i doświadczenia.

Odpowiedź

Przy tak dużej rozpiętości zaproponowanych cen, powinieneś zastosować procedurę w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zachodzą obiektywne przesłanki wskazujące na wątpliwości co do istnienia rażąco niskiej ceny oferty, musisz uruchomić procedurę z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyrok ZA z 19 października 2006 r., UZP/ZO/0-2627/06).

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie wprowadza definicji ceny rażąco niskiej. W orzecznictwie przyjmuje się, że mamy z nią do czynienia, gdy zaproponowana przez wykonawcę cena jest:

- nierealistyczna,

- znacząco odbiega od cen rynkowych za dane usługi,

- wskazuje na wykonanie usługi poniżej jej kosztów.

Punktem odniesienia powinna być prawidłowo określona przez Ciebie wartość szacunkowa zamówienia powiększona o VAT, a nie kwota jaką przeznaczyłeś na sfinansowanie zamówienia. Przyjmuje się również, że istotne są ceny zaproponowane przez pozostałych wykonawców. Każdą sytuację należy rozpatrywać odmiennie, ale biorąc pod uwagę zaproponowane ceny, powinieneś ponadto rozważyć, czy dokonany przez Ciebie szacunek był sporządzony z należytą starannością.

Podstawa prawna: art. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl

 • Rażąco niska cena - poznaj definicję

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.
 • Niska cena zamiast innowacji, czyli jak polskie przetargi niewiedzą stoją

  Zamówienia publiczne
  Paweł Sendrowski
  W 2011 roku w 91 % wszczętych przetargach cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Taki stan rzeczy często jest wynikiem niewiedzy, bądź też strachu zamawiających, którzy decydują się na sprawdzone, w ich mniemaniu bezpieczne rozwiązania. Natomiast te wcale nie muszą prowadzić do uzyskania najlepszych efektów.