Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy zamawiający wskazuje znak towarowy produktu objętego zamówieniem, zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Natomiast wykonawca ma prawo domagać się konkretyzacji zakresu równoważności oraz sposobu jej oceny.

Brak precyzji ze strony zamawiającego w powyższym zakresie może stanowić podstawę postawienia zarzutu nierównego traktowania wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Zamawiający dopuszczając możliwość składania ofert równoważnych musi określić niejako parametry owej równoważności. Samo dopuszczenie składania ofert równoważnych to zdecydowanie za mało aby wykonawca uznał, że wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych zostały spełnione. Zamawiający musi bowiem sprecyzować, w jaki sposób będzie oceniał równoważność. *

Dlatego też zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) winien również wskazać zasady oceny, kiedy określony parametr, na przykład wskazanego z nazwy urządzenia, uzna za równoważny, np. poprzez użycie zwrotów: "nie mniej niż ", "w zakresie pomiędzy . a .", "o wartości ").

Składając ofertę równoważną wykonawca nie może być dyskryminowany np. poprzez niższą ocenę w porównaniu do konkurujących wykonawców oferujących produkty zgodne ze wskazaniem zamawiającego. Równocześnie należy zauważyć, że zamawiający musi tak określić parametry zamawianego sprzętu aby wykonawca mógł zaoferować produkty równoważne. Brak precyzyjnego określenia przez zamawiającego zasad oceny równoważności złożonych ofert upoważnia wykonawcę do wniesienia środków odwoławczych.

Wskazanie konkretnych produktów jest wyjątkiem, który musi zostać odpowiednio uzasadniony. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia winien zwrócić szczególną uwagę czy zamawiający wskazując znak towarowy nie naruszył obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazanie znaku towarowego w opisie przedmiotu zamówienia jest możliwe tylko wówczas gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Wobec powyższego wszelkie odstępstwo od zakazu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych i skorzystanie z możliwości wskazania znaku towarowego ***, musi znajdować swoje obiektywne uzasadnienie. O powyższym decydować mogą specyficzne potrzeby zamawiającego, charakter prowadzonej przez niego działalności i jednocześnie obiektywny brak możliwości dokonania opisu przedmiotu zamówienia bez użycia nazw lub parametrów konkretnych produktów. Koniczność uzasadniania odstępstwa od zasady opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania nazw własnych jest szczególnie podkreślana w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Według KIO aby udowodnić istnienie czynu nieuczciwej konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia, należy wykazać, że wymagania określone przez zamawiającego nie wynikają z jego zobiektywizowanych potrzeb, a oczekiwania co do określonych parametrów są na tyle wygórowane, że utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do zamówienia

* Patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 02 kwietnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 236/08.

** Środki odwoławcze i terminy ich wnoszenia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Umowa konsorcjum (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.
  Fot. Shutterstock
 • Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.