Partnerzy serwisu:
Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak brać w niej udział?

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych.* Informacji o licytacji elektronicznej należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

Wszczynając postępowanie o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej zamawiający zobowiązany jest, poza Biuletynem Zamówień Publicznych, zamieścić ogłoszenie również na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja.

Ogłoszenie o licytacji elektronicznej zawiera w szczególności:

- informacje charakterystyczne dla trybu , takie jak: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, warunki techniczne, sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej;

- informacje organizacyjne: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, termin otwarcia oraz warunki zamknięcia licytacji, termin związania ofertą oraz termin wykonania zamówienia;

- informacje formalno-prawne: opis warunków udziału w postępowaniu, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, warunki umowy (lub istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego).

W odpowiedzi na ogłoszenie o licytacji elektronicznej wykonawcy, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Treść i forma wniosku oraz dokumenty do niego załączone muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o licytacji.

Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu - metoda oceny złożonych wniosków jest tożsama z zasadami oceny wniosków składanych w trybie przetargu ograniczonego.

Licytacja elektroniczna dochodzi do skutku jeżeli warunki udziału spełni co najmniej 2 wykonawców.

 

Sprawdź definicję Licytacji elektronicznej stworzoną przez Pzp Licytacja elektroniczna w słowniku Pzp

Przebieg licytacji elektronicznej

Po otrzymaniu zaproszenia do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej wykonawca dostaje od operatora platformy aukcyjnej kod dostępu do platformy. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, za pomocą kodu dostępu Wykonawca loguje się na platformie.

Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym udział w aukcji nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jedynym licytowanym parametrem jest cena, której systemowe porównanie stanowi automatyczną klasyfikację wykonawców.

Zamawiający zamyka licytację w terminie i na warunkach określonych w ogłoszeniu. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji zamawiający ogłasza na stronie, na której prowadzona była licytacja dane wykonawcy, który złożył najtańszą ofertę.

Po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej zamawiający może podpisać umowę z wykonawcą, który wygrał licytację.

Licytację elektroniczną można z powodzeniem wykorzystać do wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, papieru i materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych np. do drukarek, kserokopiarek posiadanych przez zamawiającego, usług z zakresu ochrony, usług pralniczych, zakupu oleju opałowego, prostych robót budowlanych (np. prac malarskich).

* Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

** www.uzp.gov.pl

  • Tryb zapytania o cenę

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.