Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

W przypadku gdy upływa termin związania ofertą jaki został określony przez zamawiającego w treści specyfikacji warunków zamówienia[1] (wykonawca powinien liczyć się z otrzymaniem wniosku o zgodę na jego wydłużenie).

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji warunków zamówienia (lub innych dokumentów zamówienia) poprzez wskazaną przez zamawiającego datę dzienną, jednak nie dłużej niż:

a)    30 dni dla zamówień poniżej progów unijnych tzw. procedura krajowa,

b)    90 dni dla zamówień powyżej progów unijnych, których wartość jest niższa niż 20.000.000 € (roboty             budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi),

c)    120 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż wskazana w lit. b) powyżej. 

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 222 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, otwarcie ofert może nastąpić w dzień następny po dniu w którym upłynął termin składania ofert. Zaś zgodnie z art. 222 ust. 2 w przypadku zaistnienia awarii systemu przy wykorzystaniu, którego zamawiający dokonuje otwarcia ofert, termin ten może być późniejszy i przypadać niezwłocznie po usunięciu awarii. W konsekwencji pomimo, że zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertami, okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg.

Zamawiający (analogicznie jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym) może jednokrotnie zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

Poniżej przedstawiam zestawienie określające maksymalne  terminy o jakie może wnioskować zamawiający w zależności od wartości udzielanego zamówienia:

 • 30 dni dla zamówień poniżej progów unijnych tzw. procedura krajowa,
 • 60 dni dla zamówień powyżej progów unijnych, których wartość jest niższa niż 20.000.000 € (roboty budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi),
 • 60 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż 20.000.000 € (roboty budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi).

  Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym.

W załączeniu przykładowe oświadczenie o zgodzie na przedłużenie terminu związania ofertą w odpowiedzi na wniosek zamawiającego.

            Autor: Marek Okniński

Pobierz: wzór Oświadczenia na przedłużenie terminu związania ofertą

[1] Zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) mogą być to również inne dokumenty zamówienia np. ogłoszenie.

 • Tryb zapytania o cenę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.
 • Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

  wadium
  Marek Okniński
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.
  Wadium