Partnerzy serwisu:
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie PZP. Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy, co do wyboru jednej (bądź kilku) z dopuszczonych form wniesienia wadium.

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega zawsze zwrotowi[2] z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych[3].

                                                                                              Autor: Marek Okniński

[1] Art. 97 ust. 7 pkt 1 –  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

[2]  Art. 98 ust. 1 – 5 ustawy PZP określa zasady zwrotu wadium.

[3] Art. 98 ust. 6 ustawy PZP określa zasady zatrzymania wadium.

 • Termin związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Ustawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.
  Bieg terminu związania ofertą
 • Warunki gwarancji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 • Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert.
  Fot. Shutterstock