Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp szczegółowo określa terminy związania ofertą, Zależą one od wartości szacunkowej zamówienia. Wykonawca może dokonać przedłużenia tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

Wykonawca może dokonać przedłużenia terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 60 dni. W celu dokonania skutecznego przedłużenia terminu związania ofertą radzę złożyć oświadczenie zamawiającemu do upływu terminu w treści, którego wykonawca przedłuża termin związania ofertą o okres 60 dni. Jeżeli chodzi o wadium, które zostało zwrócone, zamawiający wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrał jako najkorzystniejszą w ramach czynności powtórzonych do wykonania, których obliguje go wyrok KIO.

Ma to istotne znaczenie w przypadku obliczania terminu związania ofertą. W przypadku występujących w Pzp do obliczania terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminów, za wyjątkiem terminów o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, gdzie przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa z art. 111 § 2 k.c., nie ma zastosowania do obliczania terminu związania ofertą. Wykładnia literalna przepisu art. 85 ust. 5 ustawy Pzp wskazuje, że dzień otwarcia ofert wliczany będzie do okresu związania ofertą.

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Termin związania ofertą

Ustawa Pzp określa odpowiednio terminy związania ofertą, co jest ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro termin związania ofertą wynosi 90 dni.

Przedłużenia ważności wadium

W przypadku złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej termin związania ofertą podlega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W związku z czym zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Natomiast jeżeli odwołanie zostało wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

 

Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski

Podstawa prawna

art. 85 ust. 5, art. 184 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Poprawienie omyłek w ofercie
 • Warunki gwarancji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 • Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Zespół ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Uchybienia w dotychczasowej działalności wykonawcy, powodujące wątpliwości co do rzetelności czy kwalifikacji mogą być podstawą do dokonania jego negatywnej weryfikacji, a w konsekwencji wyłączenia wykonawcy z postępowania.
  Ocena rzetelności wykonawcy