Partnerzy serwisu:
Uchybienia w dotychczasowej działalności wykonawcy, powodujące wątpliwości co do rzetelności czy kwalifikacji mogą być podstawą do dokonania jego negatywnej weryfikacji, a w konsekwencji wyłączenia wykonawcy z postępowania.

Art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dale "Pzp", stanowi, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Ponadto zgodnie z tym przepisem, w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W wyroku z 25 sierpnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. KIO 1577/14) dokonała interpretacji przywołanego powyżej przepisu i jego skutków dla wykonawców.

W postępowaniu, którego dotyczyło rozpatrywane przez KIO odwołanie, zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "siwz") opisał sposób dokonania oceny spełniania warunków udziału, w zakresie posiadanej przez wykonawców wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wskazał, że oceni zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Znajdź najlepszy przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy zostali zobowiązani do złożenia wykazu wykonanych usług, przy czym część B tego zestawienia obejmować miała listę usług wykonanych (zakończonych) oraz niewykonanych lub wykonanych nienależycie - zakres usług, które miały znaleźć się w wykazie został szczegółowo wskazanym w siwz.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu , powinni zostać z niego wykluczeni, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp). Jak wskazał odwołujący, złożony przez konsorcjantów wykaz wykonanych głównych usług, pomimo jego uzupełnienia na wezwanie zamawiającego, nie zawierał w części B wszystkich usług wykonanych przez członów konsorcjum oraz przez podmioty, na których zasobach będą oni polegać. Odwołujący przykładowo wskazał usługi niezamieszczone w części B wykazu, a wykonane przez konsorcjantów.

Należyte wykonanie usług

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że usługi, które nie zostały przez członków konsorcjum wskazane w części B wykazu, a przytoczone były przez odwołującego, zostały wykonane należycie, brak bowiem było dowodów przeciwnych. Nie było ponadto podstaw do przyjęcia w niniejszej sprawie, że wykonawcy , którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu, nie wykonali lub wykonali nienależycie jakiekolwiek inne usługi, które nie zostałyby zamieszczone w żądanym przez zamawiającego wykazie. W konsekwencji Izba stwierdziła, że niezamieszczenie w części B wykazu przywołanych przez odwołującego usług, w świetle należytego ich wykonania, nie ma i nie może mieć wpływu na ocenę wiarygodności wykonawcy .

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Warunki udziału w postępowaniu

Dopiero pominięcie w wykazie usług niewykonanych lub nienależycie wykonanych może mieć wpływ na ocenę rzetelności wykonawcy i skutkować jego wykluczeniem z udziału w postępowaniu. Jak bowiem zaznaczyła Izba, celem weryfikacji rzetelności wykonawcy, prowadzonej w oparciu o art. 22 ust. 5 Pzp jest ocena faktycznej kondycji wykonawcy i zdolności do należytego wykonania zamówienia. Wobec tego, jedynie uchybienia w dotychczasowej działalności profesjonalnej wykonawcy, na takim poziomie, który powoduje wątpliwości co do jego rzetelności, kompetencji czy kwalifikacji może stanowić podstawę do dokonania jego negatywnej weryfikacji i doprowadzić do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Do dokonania negatywnej oceny wykonawcy nie jest zatem w szczególności wystarczające, aby w przedłożonym zamawiającemu wykazie usług brakowało usług spośród należycie wykonanych przez tego wykonawcę.