Partnerzy serwisu:
Poszerzenie zakresu zamówienia podstawowego w siwz o usługi związane z realizacją zamówień dodatkowych jest niezgodne z prawem. W zamówieniu podstawowym mogą się jednak znaleźć zamówienia uzupełniające.

W wyroku z dnia 18 sierpnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1581/14) stwierdziła, że dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, mocą którego zamawiający wymaga wyceny także ryzyka wystąpienia robót dodatkowych w ofercie na realizację zamówienia podstawowego, narusza art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp".

Zamówienia dodatkowe

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "siwz"), podkreślając, że zamawiający naruszył określone w art. 29 Pzp zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia. Odwołujący zakwestionował dopuszczalność sformułowania siwz w taki sposób, że przedmiotem zamówienia podstawowego miały zostać objęte zadania dodatkowe, rozumiane jako nadzór na robotami dodatkowymi, które mogą wystąpić w związku z realizacją zamówienia podstawowego , a nad którymi konsultant ma sprawować nadzór w ramach zawartej umowy. Powyższym pojęciem "zadań dodatkowych" miało więc zostać objęte sprawowanie nadzoru nad robotami udzielonymi przez zamawiającego na rzecz wykonawcy robót budowlanych jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Należy podkreślić, że zamawiający wskazał w siwz, iż z tytułu sprawowania nadzoru nad "zadaniami dodatkowymi" wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zamówienia uzupełniające

Odwołujący podkreślił, że jego zdaniem sposób określenia przedmiotu zamówienia , polegający na objęciu nim również nadzoru nad robotami wykonywanymi w ramach udzielonych zamówień dodatkowych stanowi naruszenie art. 29 Pzp.

Izba w swoim rozstrzygnięciu pokreśliła różnice, jakie występują w ustawowej definicji zamówień dodatkowych i uzupełniających. Jak wynika z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamówienia dodatkowe mogą być udzielone, jeśli są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego , lecz jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Z tego względu ryzyko ich zaistnienia jest okolicznością trudną do skalkulowania. Prowadzi to do wniosku, że wymaganie uwzględnienia tego elementu w ofercie obejmującej przedmiot zamówienia podstawowego narusza art. 29 Pzp. Właściwym rozwiązaniem w sytuacji wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych byłoby objęcie przedmiotem zamówienia udzielanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp również usług nadzoru nad takimi robotami.

Izba podkreśliła, że odmiennie sytuacja wygląda w przypadku zamówień uzupełniających. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp mają one nieco inny charakter od zamówień dodatkowych. Zamawiający, o ile tylko będzie chciał skorzystać z możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, powinien to przewidzieć wprost, już w siwz Jak zauważyła KIO, ze względu na to, iż zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego , to skalkulowanie tego rodzaju zamówień już w momencie przygotowania oferty na zamówienie podstawowe jest możliwe. Z tego powodu Izba nie dopatrzyła się, żeby postanowienie siwz , przewidujące konieczność sprawowania w ramach umowy podstawowej nadzoru nad robotami udzielonymi jako zamówienia uzupełniające , stanowiło naruszenie art. 29 Pzp.

 

Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski