Partnerzy serwisu:
Omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty mogą zostać skorygowane przez zamawiającego.

Pytanie:

Zamawiający w siwz żądał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu oraz na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu. Wykonawca w swojej ofercie przedłożył wykaz oferowanego sprzętu w zakresie mniejszym niż wymagania opisu przedmiotu zamówienia (tj. zamawiający żądał 5 urządzeń, a wykonawca wskazał tylko 4), natomiast przedłożył co do całości opisu przedmiot zamówienia (tj. co do 5 urządzeń ) szczegółowe specyfikacje oferowanego sprzętu. Powstała zatem wątpliwość czy zamawiający może uznać, że wykonawca zaoferował 5 urządzeń ponieważ z całości oferty tak wynika? Czy skoro w wykazie oferowanego sprzętu złożył oświadczenie, że oferuje tylko 4 należy uznać że jego oferta nie spełnia wymagań siwz i powinna podlegać odrzuceniu.

Odpowiedź:

W ocenie autora, w zaistniałej sytuacji zamawiający jest uprawniony do poprawienia omyłki w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawienie w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika wola wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnie z postanowieniami siwz , tj. wolą wykonawcy jest zaoferowanie 5 urządzeń, co zostało wskazane z załączonych specyfikacjach technicznych. Analizując ofertę pod kątem możliwości poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający powinien brać pod uwagę również inne dokumenty przedłożone wraz z ofertą a nie tylko sam formularz ofertowy z ewentualnymi załącznikami. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Jako przykład można wskazać m. in. następujący wyrok KIO:

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że usługi, które nie zostały przez członków konsorcjum wskazane w części B wykazu, a przytoczone były przez odwołującego, zostały wykonane należycie, brak bowiem było dowodów przeciwnych. Nie było ponadto podstaw do przyjęcia w niniejszej sprawie, że wykonawcy, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu, nie wykonali lub wykonali nienależycie jakiekolwiek inne usługi, które nie zostałyby zamieszczone w żądanym przez zamawiającego wykazie. W konsekwencji Izba stwierdziła, że niezamieszczenie w części B wykazu przywołanych przez odwołującego usług, w świetle należytego ich wykonania, nie ma i nie może mieć wpływu na ocenę wiarygodności wykonawcy.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

"Co do zasady zaoferowanie towaru nieistniejącego, nie posiadającego swego desygnatu należy uznać za omyłkę . Izba uznała, że wskazanie opakowań o liczbie i objętości fiolek, które nie znajdują się w obrocie (produktu nieistniejącego), w sytuacji, gdy podane numery katalogowe opisują istniejące produkty, stanowi omyłkę. Omyłka popełniona przez przystępującego nie ma cech oczywistej omyłki pisarskiej, ta bowiem winna być łatwa dla stwierdzenia dla każdego i rzucająca się w oczy. Stanowi natomiast omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp."

Wobec powyższego, w ocenie autora, w okolicznościach wskazanych w pytaniu, zamawiający nie powinien odrzucać oferty jako niezgodnej z siwz, lecz zobowiązany jest do jej poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów

Podstawa prawna

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).