Partnerzy serwisu:
Zamawiający jest zobowiązany do poprawia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. inne omyłek związanych z ofertą. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pytanie:

Gmina prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego, okres kredytowania do 2020 r. Ustalono, że jedynym kryterium będzie cena oferty. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty w oparciu następujących wskaźników cenotwórczych:

- WIBOR na dzień 20.04.2015 r.,

- marżę banku w %,

- prowizję %.

Zamawiający otrzymał cztery oferty, w tym dwie o najniższej cenie przy tych samych wskaźnikach cenotwórczych.

Oferta A zawierała cenę 147 910,32 zł podając jednocześnie WIBOR 1,64%, marża 0,69% i prowizja 0,00%. Oferta B miała cenę 147 910,37 zł przy WIBOR 1,64%, marża 0,69% i prowizja 0,00%.

Ceny ofert różnią się o 5 groszy. Różnica prawdopodobnie wynika z dokładności wyliczeń matematycznych. Jak ocenić oferty? Jeżeli jedynym kryterium jest cena oferty to należałoby uznać ofertę A za najkorzystniejszą. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić poprawność wyliczeń ceny w poszczególnych ofertach i dokonać poprawy. A może uznać, że oferty są identyczne, w końcu i tak zamawiający zapłaci inną cenę niż podaną w ofercie ze względu na zmieniającą się stawkę WIBOR?

Odpowiedź:

Należy dążyć do poprawienia wszelkich omyłek, które na mocy ustawy Pzp zamawiający może poprawić. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie a także tzw. inne omyłki. Aby jednak móc dokonać poprawek zgodnie z przepisami prawa zamawiający musi dysponować niezbędną wiedzą pozwalającą na doprowadzenie oferty wykonawcy do pełnej zgodności z jego oświadczeniem woli. W przypadku gdy zamawiający takiej wiedzy nie posiada dokonanie poprawek jest niemożliwe.

Niezbędna wiedza zamawiającego

W przypadku opisanym pytaniem, jedna z ofert jest błędnie wyliczona. Jeżeli zamawiający dysponuje informacjami pozwalającymi na dokonanie korekty, konieczne jest dokonanie analizy możliwości poprawienia ceny jednej z ofert. Może wystarczające jest dokonanie własnych obliczeń mając dane takie jak kwota kredytu i wysokość pozostałych wskaźników określonych przez wykonawców.

Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości dokonania poprawki można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w postępowaniu.

 

Sprawdź: Oferty przetargów z całego kraju

Oferty dodatkowe

Zamawiający może jednak rozważyć zwrócenie się do wykonawców na mocy art. 91 ust. 5 ustawy Pzp o złożenie, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych. Ta czynność jednak musi zostać rzetelnie uzasadniona w dokumentach postępowania oraz we wniosku kierowanym do wykonawców, bazując na facie, że poszczególne składniki cenotwórcze są identyczne.

Podstawa prawna

art. 87 ust. 2, art. 91 ust. 5, art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Bądź przygotowany do licytacji Sprawdź jak krok po kroku przebiega licytacja komornicza