Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

oświadczenie

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy złożyli konkurencyjne oferty.

Konsorcjum

Prawo zamówień publicznych

Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

zamawiający

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych. Pobierz wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

wadium

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

zamówienia publiczne

Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

zamawiający

Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

Umowa konsorcjum (WZÓR)

umowa

Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

zasada jawności

Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego.

Tajemnica przedsiębiorstwa - czynności zamawiającego

zamawiający

Definicję pojęcia "Tajemnica przedsiębiorstwa" znajdujemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazana ustawa definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje...