Przetargi - Vademecum

 • 13-12-2019 09:00

  Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

  Trybunał w pierwszej kolejności podkreślił, że zasada równego traktowania oraz obowiązek przejrzystości oznaczają między innymi, że oferenci powinni być traktowani jednakowo zarówno na etapie przygotowywania przez nich ofert, jak i na etapie oceny tych ofert przez instytucję zamawiającą, i że owe zasada i obowiązek stanowią podwalinę norm prawa unijnego regulujących procedury udzielania zamówień publicznych.

 • 29-11-2019 16:20

  Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 • 22-11-2019 10:30

  Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

  Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 • 15-11-2019 13:11

  Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

  W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 • 01-11-2019 11:00

  Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

  Sposób opisywania dokumentów finansowych dotyczących zrealizowanych zakupów jest określany przez wewnętrzne zarządzenia danego podmiotu.

 • 25-10-2019 16:40

  Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

  W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: "Kryterium społeczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę".

 • 17-10-2019 16:49

  Opóźnienie a zwłoka

  Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne.

 • 11-10-2019 11:00

  Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

  Zmiana w ustawie PZP skutkuje zmianami w umowach o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne