Przetargi - Vademecum

 • 09-08-2019 08:30

  Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

  Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej.

 • 02-08-2019 16:44

  Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

  Zamawiający nie może odmówić wykonawcy zamówienia publicznego prawa do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

 • 26-07-2019 08:30

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów

  Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest wprowadzenie do przepisów nowej ustawy możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów w zakresie zamówień publicznych.

 • 19-07-2019 11:42

  Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

  Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 .

 • 12-07-2019 08:30

  Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

  Ustawa Pzp nie określa zasad obliczania terminów składania ofert. Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie znajdują zasady obliczania terminów określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

 • 05-07-2019 11:45

  Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

  Wykonawca, pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne - jak wskazano powyżej - nie co do daty ich wystawiania, ale co do konkretnych podmiotowych kwestii, wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem.

 • 19-06-2019 13:12

  Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

  Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów.

 • 14-06-2019 08:30

  Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

  Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne