Przetargi - Vademecum

 • 15-03-2019 16:13

  Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

  Określając wymóg posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, zamawiający musi przestrzegać zasady zachowania związku wymogów dotyczących oznakowania z przedmiotem udzielanego zamówienia.

 • 08-03-2019 16:28

  Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

  Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 • 01-03-2019 16:23

  Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

  Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.) informacją publiczną jest wszystko to co dotyczy faktów.

 • 22-02-2019 13:00

  Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).

 • 14-02-2019 15:13

  Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

  Wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się jednak liczyć z tym, że w sytuacji gdy sąd okręgowy w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO, orzeknie inaczej niż skład orzekający KIO i stwierdzi naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może na tej podstawie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 • 08-02-2019 12:04

  Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

  Jedynym możliwym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania w zakresie jednej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że może zostać zanegowane wystąpienie przesłanki unieważnienia wskazanej w tym przepisie.

 • 01-02-2019 16:41

  Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

  Jeżeli zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami na daną część, gdyż wykonawca złożył je wraz z ofertą, to może je uznać za prawidłowo złożone i nie ma potrzeby ponownego wzywania wykonawcy do ich złożenia.

 • 25-01-2019 16:15

  Czy można odrzucić ofertę za brak parafowania jej stron?

  W obowiązującym stanie prawnym za całkowicie bezzasadną uznać należy decyzję zamawiającego o odrzuceniu oferty, której strony nie zostały zaparafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne