Przetargi - Vademecum

 • 25-09-2020 08:30

  Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

  Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

 • 18-09-2020 08:30

  Przetarg na wybór inwestora zastępczego

  Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny.

 • 11-09-2020 08:30

  Pełnomocnictwo domniemane

  Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową.

 • 04-09-2020 15:33

  Napisz do nas

 • 28-08-2020 08:30

  Zasady powołania członków komisji przetargowej

  Odwołanie członka komisji przez kierownika jednostki może nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

 • 21-08-2020 08:30

  Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

  W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2].

 • 17-08-2020 19:50

  Komunikaty.pl liderem na rynku

 • 14-08-2020 08:30

  Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

  Ochrona praw wyłącznych nie może wynikać z zawartej umowy, w której zamieszczone były postanowienia o ochronie tych praw.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne