Przetargi - Vademecum

 • 03-04-2020 12:29

  Preferencje lokalne są zabronione również w celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców w czasie zagrożenia epidemiologicznego

  Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców.

 • 27-03-2020 09:00

  Zmiana trybu otwarcia ofert

  W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja on-line spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 20-03-2020 13:37

  Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

  Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością skorzystania przez zamawiających z instytucji odstąpienia od umowy o wykonanie zamówienia publicznego, powołując się na interes publiczny.

 • 13-03-2020 20:08

  Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

  Wykonawca, który zamierza skorzystać ze środków ochrony prawnej, musi wykazać, że chce lub chciał uzyskać dane zamówienie publiczne, a zamawiający swoim działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, albo pozbawił go możliwości uzyskania tego zamówienia, albo w sposób istotny je utrudnił, w wyniku czego wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę[2].

 • 06-03-2020 15:03

  Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

  Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

 • 28-02-2020 08:30

  Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

  Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych[1].

 • 21-02-2020 12:31

  Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

  W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

 • 13-02-2020 16:00

  Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

  Zamawiający wymagał polisy aktualnej na dzień składania ofert, wykonawca zobowiązany jest, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przekazać dokument potwierdzający fakt obowiązywania ubezpieczenia w dacie składania ofert.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne