Przetargi - Vademecum

 • 17-01-2020 12:44

  Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

  Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień[1].

 • 10-01-2020 11:32

  Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

  Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 Euro.

 • 03-01-2020 12:31

  Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

  Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

 • 17-12-2019 06:05

  Kujawsko-Pomorskie. Województwo,które się obroniło

  - Zaprosimy panią Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej do naszego regionu. Ochrona zdrowia to jeden z jej priorytetów, a my mamy się czym pochwalić - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

 • 13-12-2019 09:00

  Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

  Trybunał w pierwszej kolejności podkreślił, że zasada równego traktowania oraz obowiązek przejrzystości oznaczają między innymi, że oferenci powinni być traktowani jednakowo zarówno na etapie przygotowywania przez nich ofert, jak i na etapie oceny tych ofert przez instytucję zamawiającą, i że owe zasada i obowiązek stanowią podwalinę norm prawa unijnego regulujących procedury udzielania zamówień publicznych.

 • 29-11-2019 16:20

  Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 • 22-11-2019 10:30

  Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

  Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 • 15-11-2019 13:11

  Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

  W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne