Przetargi - Vademecum

 • 09-11-2018 10:34

  Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

  Wyznaczony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia.

 • 02-11-2018 08:12

  Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

  Przewidziana przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja tzw. samooczyszczenia wykonawcy (self-cleaning) dotyczy sytuacji, w której wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, chociaż istnieją wobec niego podstawy wykluczenia, zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu.

 • 26-10-2018 08:04

  Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • 19-10-2018 07:16

  Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

  Zmiana zarządu spółki, która nastąpiła po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, musi być odpowiednio uwzględniona w dokumentach składanych przez spółkę w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 12-10-2018 06:34

  Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

  Jednym z działań, które mogą być uznane za zmowę przetargową jest wycofanie oferty, to znaczy rezygnacja przez zwycięzcę przetargu z zawarcia umowy z zamawiającym, co dla zamawiającego oznacza konieczność zawarcia umowy z przedsiębiorcą oferującym wyższą cenę.

 • 05-10-2018 07:00

  Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

  Opierając się na uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku[1], uznać należy za możliwe wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej tylko przez lidera konsorcjum składającego ofertę przetargową.

 • 25-09-2018 14:43

  Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

  Zamawiający może ponownie zweryfikować spełnianie przez wykonawcę, który złożył ofertę przetargową, warunków udziału w przetargu.

 • 13-09-2018 21:31

  Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

  Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalneWiadomości Lokalne