Przetargi - Vademecum

 • 18-01-2019 17:08

  Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

  W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu doprowadzenie do zgodnej z przepisami decyzji o wyborze oferty odwołującego.

 • 11-01-2019 11:18

  Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

  Ocena realnej dostępności zdolności wykonawcy wymaganych w ramach warunków udziału w postępowaniu powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także możliwości zmian w tym zakresie.

 • 04-01-2019 13:00

  Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

  Brak uregulowania przez Zamawiającego kwestii nadzoru autorskiego i wynagrodzenia za jego pełnienie na rzecz projektanta w umowie w przypadku udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe nie uprawnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na rzecz projektanta za pełnienie tego nadzoru.

 • 21-12-2018 15:35

  Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

  Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.

 • 20-12-2018 14:46

  Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

  Żaden przepis prawa nie statuuje obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • 30-11-2018 08:25

  Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

  Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 • 23-11-2018 12:50

  Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

  Zamawiający może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nakładać na wykonawcę zamówienia publicznego zobowiązanie do przekazywania przez wykonawcę zatrudnianym do realizacji danego zamówienia publicznego osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO [1].

 • 09-11-2018 10:34

  Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

  Wyznaczony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia jest istotnym elementem opisu przedmiotu zamówienia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne