Przetargi - Vademecum

 • 10-07-2020 10:48

  Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

  Brak definicji ustalonej w przepisach oraz różnica w zastosowaniach pojęcia park nakazuje zwrócenie się w kierunku brzmienia SIWZ. Izba uznała, że w SIWZ zamawiający sformułował własną definicję pojęcia park na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia.

 • 03-07-2020 15:27

  Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

  W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ.

 • 26-06-2020 15:31

  Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

  Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno - prawnych mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

 • 19-06-2020 20:54

  Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

  W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do tego, aby zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi realizowanej uprzednio dla zamawiającego przez wykonawcę, który składa ofertę w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 • 12-06-2020 19:00

  Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

  Dyspozycja art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw do stwierdzenia, iż możliwe jest skorzystanie z tego wyłączenia także w przypadku nabycia, produkcji lub koprodukcji materiałów o dowolnej treści lub formie nadających się do zamieszczenia w Internecie nie mających jednak charakteru materiałów programowych w powyżej zaprezentowanym rozumieniu, tj. przeznaczonych do emisji w radiu lub telewizji przez nadawców radiowych lub telewizyjnych[1].

 • 05-06-2020 16:09

  Definicja aktualności dokumentów

  Oświadczenia lub dokumenty "aktualne" to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje.

 • 29-05-2020 15:25

  Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

  Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentów, prymat należy przyznać opisowi przedmiotu zamówienia, z którym wykonawca miał obowiązek szczegółowo się zapoznać, oraz zakres przedmiotu zamówienia w nim określony przedstawić w Formularzu oferty.

 • 22-05-2020 09:00

  Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

  Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID - 19.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne