Ustawa PZP - Rozdział 1: Przepisy wspólne

zespół Komunikaty.pl, Marek Okniński
04.08.2016 , aktualizacja: 04.08.2016 13:09
A A A
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 1: Przepisy wspólne
Art. 179. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.