Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Zespół Komunikaty.pl, Marek Okniński
04.08.2016 , aktualizacja: 04.08.2016 14:08
A A A
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5.

Art. 200. 1. Zamawiający, który:

1) udziela zamówienia:

a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

b) bez wymaganego ogłoszenia,

c) bez stosowania ustawy,

2) (uchylony)

3)(uchylony)

4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy

-podlega karze pieniężnej.

2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który:

1) określa warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,

2) opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,

3) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady jawności,

4) nie przestrzega terminów określonych w ustawie,

5) wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki wykluczenia,

6) odrzuca ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki odrzucenia oferty,

7) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy

- jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 201. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości zamówienia.