Czym jest oferta równoważna?

Marcin Melon
11.12.2007 , aktualizacja: 17.07.2015 12:47
A A A
Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wielokrotnie borykają się z problemem jak wykonać tą czynność nie podając jednocześnie nazwy producenta. Artykuł 29 ust.3 stanowi, bowiem, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Aby zamawiający mógł posłużyć się nazwą producenta muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki. Po pierwsze musi to być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Chodzi tu o sytuacje, gdy ogólnie przyjęte jest posługiwanie się w języku fachowym określonymi nazwami towarowymi na oznaczenie pewnych produktów. Po drugie zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń. Chodzi tutaj o sytuacje, kiedy nazwa towarowa tak przyjęła się w języku fachowym, że wykluczyła z użycia inne ogólnie przyjęte pojęcia. Trzecia przesłanka - jeżeli zamawiający używa znaku towarowego musi temu towarzyszyć określenie "lub równoważne". Wobec powyższego każdy wykonawca ma możliwość zaproponowania innego równoważnego produktu. Czym jednak jest owa równoważność? W piśmiennictwie możemy znaleźć taką oto definicję: "Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem." Inne podejście wskazuje, że równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które w ocenie specjalistów z danej branży odpowiadają pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że jeżeli zamawiający będzie miał wątpliwości czy zaproponowane przez nich rozwiązanie jest równoważne będą oni musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając np. określone świadectwa jakości.

Sprawdź definicję Oferty równoważnej stworzoną przez Pzp Oferta równoważna słowniku Pzp